Természetes és nem természetes mozgásformák

 • Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában.
 • Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.
 • Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
 • Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
 • Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.
 • A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
 • Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok összekapcsolása.

Sportjátékok

 • Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet.
 • Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
 • A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
 • A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
 • A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.
 • Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése.
 • Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban.

Atlétika jellegű feladatok

 • Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
 • Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult versenyszabályoknak megfelelően.
 • Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
 • Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása.
 • A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.

Torna jellegű feladatok

 • A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna jellegű mozgásokban.
 • Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a
 • gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban.
 • A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon.
 • Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban történő végrehajtása.
 • Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában.

Alternatív környezetben űzhető sportok

 • Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén
 • Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.
 • A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság.
 • A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése.
 • A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.
 • A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása.

Önvédelmi és küzdőfeladatok

 • A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása.
 • A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal.
 • Állásküzdelemben jártasság.
 • A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása.
 • A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés.

 • A továbbhaladás feltétele a tanórák 70%-án való részvétel. Amennyiben ez felszerelés hiány miatt nem valósul meg, úgy a tanuló nem felelt meg a továbbhaladás feltételeinek.