Minimum követelményszint 2. évfolyam végére

Magyar irodalom – Olvasás

A tanuló képes legyen:

 • ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására (szövegértés néma olvasással),

              Néma szövegértő olvasásának minimum követelményszintje: 40%

 • kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására rövid mondatokban
 • tanult memoriterek szöveghű elmondására /Választható: Petőfi S.: Anyám tyúkja, József Attila: Altató, Petőfi Sándor: Itt van az ősz…/
 • szavak, szószerkezetek,rövid mondatok néma és hangos olvasására, minimum a szavak szintjén olvasó.
 • olvasott szöveg tartalmának elmondására tanítói kérdésekre

Magyar nyelv-Írás

 • Szabályos betűalakításra és betűkapcsolásra a szavak, szókapcsolatok, mondatok és rövid szövegek írásakor.
 • Az íráshasználat normáinak megtartására.
 • Elvárható tempójú írásra.
 • Két-három összefüggő mondat leírására másolással, tollbamondás után vagy emlékezetből. Minimum követelményszint: 40 %.
 • A mondat, a szó, a hang, a betű felismerésére és megnevezésére.
 • Az ábécé hangjainak felsorolására.
 • A betűrend használatára egyszerűbb gyakorlati feladatokban.
 • A hangok csoportosítására fajtájuk és időtartamuk szerint.(Rövid/Hosszú Magánhangzók, Mássalhangzók)
 • A szótagolás szabályszerűségeinek felismerésére.
 • A szótő felismerésére, a toldalékok jelölésére.
 • A toldalékos szavak felismerésére szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotására segítséggel
 • A -ba, -be, -ban, -ben ragos szóalakok helyes használatára és leírására.
 • A beszélői szándék felismerésére a kijelentő és a kérdő mondatokban.Megnevezésükre.
 • A j és ly használatára az ismert szókincs körében, legalább 40 % elérése.

Szabályismeret és alkalmazás:

 • az időtartam jelölésére;
 • a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok( segítséggel);
 • A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölésére, alkalmazására írásbeli feladatokban.
 • Mondatok szavakra bontására.