Magyar irodalom

Olvasás:

 • Értse az egyszerű utasításokat, szóbeli közléseket
 • Tudjon helyesen köszönni, kérni, megköszönni
 • Ismerje fel a betűket
 • Legyen képes a betűk összeolvasására szótagoló olvasással
 • Felkészülést követően lassú folyamatossággal tudjon egy tankönyvi nehézségű szöveget felolvasni
 • Képes legyen egy rövid hallott vagy olvasott szöveg tartalmát képek segítségével elmondani
 • Tankönyvi nehézségű szöveg megértésére legyen képes néma olvasással
 • Tudjon a szöveg tartalmára irányuló kérdésekre válaszolni, egyszerű feladatokat megoldani
 • Olvasási hibáit segítségadással javítsa
 • Képes legyen 1-2 rövid mondókát emlékezetből elmondani

Magyar nyelv

Írás:

 • Ismerje a betűelemeket
 • Ismerje a magyar ábécé betűinek írott alakjait
 • Rövid szavakat, szókapcsolatokat, rövid mondatokat másoljon írott és nyomtatott mintáról
 • Jelölje a mondatkezdést nagybetűvel, a mondatzárást írásjellel
 • Ismerje a rövid-hosszú időtartam, és a j-ly jelölési módjait
 • Kiejtés szerinti rövid szavak , szókapcsolatok írása tollbamondással- a tanuló fejlettségi szintjének megfelelően
 • Képes legyen a j-ly helyes jelölésére a tankönyvből megismert szavak min. 40%-ban
 • Tapasztalat útján tudja megkülönböztetni a hangot, betűt, szótagot, szót, mondatot, szöveget
 • Legyen képes a tanuló saját nevének önálló, helyes leírására