MATEMATIKA 4. ÉVFOLYAM

Minimum követelmény

  • Gondolkodási módszerek

 A tanuló:

– tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;

 – tudjon halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;

– legyen képes összefüggések felismerésére, megfogalmazására;

 – tudja eldönteni állítások igazságtartamát, igaz, hamis állításokat fogalmazni;

– tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát tanítói segítséggel;

 – ismerje és alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát;

– tudjon folytatni számsorozatokat a felismert szabály alapján;

  • Számelmélet, algebra

 A tanuló:

– tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;

– helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint;

– tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni;

– ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét;

– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel;

– ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;

 – legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);

– tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

  • Függvények, az analízis elemei

– Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.

Geometria, mérések

A tanuló:

– ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat;

– ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú alakzatokat;

– ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során;

  • a tanult mértékegységeket (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) ismerje fel, és tudja az alapvető átváltásokat

– tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét tanítói segítséggel.