I. Gondolkodás

  –  tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni

  –  legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben)

  – legyen képes egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni;

II. Számtan, algebra

  –  tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint;

  –  biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben;

  –  Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs jelek alkalmazása. 

  –  képezzen egyszerű szabály alapján növekvő és csökkenő szám sorozatokat;

  –  ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben;

  –  ismerje fel a páros és páratlan számokat;

  –  tudja a számok szomszédjait;

  –  tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni;

  –  legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában;

  –  tudjon egyszerű szöveges feladatot lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel tanítói segítséggel.


III. Geometria, mérés

  –  legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával; (alatta, felette, mellette…)

  –  ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört;

A fenti, megjelölt tematikus egységek követelményeinek alkalmazása a kiadott feladatlapon : minimum teljesítés: 40 %