MAGYAR IRODALOM

minimum szint 3. évfolyam:

 – egy oldal terjedelmű szépirodalmi, fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő szöveg néma olvasása

 – a megértés bizonyítása szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával / 40 %-ban

 – megnevezi a szereplőket, azonosítja a történet idejét, és helyszínét, cselekményelemek sorrendjét helyesen állapítja meg

– memoriter szöveghű elmondása ( Választható: Petőfi S.: Füstbement terv, Petőfi S.: Nemzeti dal 1-4. versszak)

 – egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal

– ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasása

 – hat-nyolc értelmes, összefüggő mondat írása megadott vagy választott témáról képek alapján

– hármas tagolás alkalmazása

Magyar nyelv

– a tulajdonnevek nagybetűvel való kezdése

– a mondatok helyesírására vonatkozó szabályok alkalmazása

 – az időtartam helyes jelölése a begyakorolt esetekben

– egyszerű szavak elválasztása önállóan

 – igék, főnevek, melléknevek felismerése és szófajának megnevezése, a megfelelő kérdőszó használatával

– a j hang helyes jelölése a tanult szófajokban

– a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítése

 – a szöveg mondatokra tagolása

 – írásmunkák elvégzése olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükséges tempóban

 – az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segédlettel

– minimum követelményszint: 40 % elérése