Kompetenciák

A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az

alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania:

– ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai

eszközök működésével;

– az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, alkalmazása;

– alapmennyiségek definiálása;

– mértékegységek, mértékrendszerek használata;

– egyszerű számítások elvégzése;

– egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok

kiértékelése;

– grafikonok, ábrák értékelése, elemzése;

– a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban;

– a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének

megértése, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése;

– időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben.

I. Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások

1. Az anyag belső szerkezete

2. A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei

3. Kölcsönhatások (termikus, mechanikai, mágneses, elektromos, gravitációs)

II. A testek mozgása

A tanulók:

–értsék és tudják alkalmazni a helymeghatározásnál, valamint a mozgások vizsgálatánál a viszonylagosság fogalmát.

–legyenek képesek kísérletre és megfigyelésre alapozva felismerni, jellemezni az egyenletes, az egyenletesen változó haladó mozgásokat kvalitatív, majd kvantitatív módon.

–ismerjék   fel   az   egyenletes   és   az   egyenletesen   változó   mozgásokat,   tudják   ezeket   kvalitatívan   és mennyiségileg is jellemezni.

–tudják   alkalmazni   az   egyenletes   mozgás   sebességének,   az   átlag-,   a   pillanatnyi   sebességnek, az egyenletesen változó mozgás gyorsulásának fogalmát.

–tudjanak mozgásokat jellemző grafikonokat készíteni.

1. A hely és a mozgás viszonylagos

2. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás

3. A változó mozgás

4. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma

III. A dinamika alapjai

A tanulók:

– ismerjék fel a mechanikai kölcsönhatásokat, a bennük résztvevő két vagy több partnert, és nevezzék meg azokat az erőket, amelyek ezeket a hatásokat jellemzik.

–tudják dinamikailag   értelmezni   és   a   gyakorlatban   alkalmazni   a   tömeg,  erő   fogalmát,   valamint mértékegységét.

–értsék a különbséget az egy kölcsönhatásban fellépő két erő és az egymás hatását kiegyenlítő két erő között. Tudatosan keressék az egy testet érő erőket és ezek eredőjét.

-egyenek képesek megfogalmazni és értelmezni a Newton-féle törvényeket.

-tudjanak különbséget tenni a gravitációs erő, a nehézségi erő és a súly között.

–tudják megfogalmazni a különféle mozgások dinamikai feltételét.

–értsék és tudják az erők forgatónyomatékának fogalmát, kiszámítási módját, mértékegységét.

1. A tehetetlenség törvénye. A tömeg

2. A sűrűség

3. Az erő fogalma

4. A legismertebb erőfajták

5. Az erőmérés. Erő-ellenerő

6. Több erőhatás együttes eredménye

7. A súrlódási és a közegellenállási erő

8. A forgatónyomaték

IV. A nyomás

1. A nyomás fogalma

2. A folyadékok nyomása

3. A gázok nyomása

4. Közlekedőedények, hajszálcsövek

5. A felhajtóerő. Arkhimédész törvénye

6. A testek úszása, lebegése és elmerülése

V. Energia, energiaváltozások

A tanulók :

–értsék   és   tudják,   hogy   az   energiának,   az   energiaváltozásoknak,   és   így   a   munkának   is   ugyanaz   a mértékegysége.

–legyenek   tisztában   a   teljesítmény   és   a   hatásfok   fogalmával,   azok   szerepével,   az   energiaváltozással   járófolyamatok   jellemzésében;   az   energiatakarékosság   jelentőségével   gazdasági   és   környezetvédelmi szempontból.

1. Az energia fogalma

2. A munkavégzés és a munka

3. Az egyszerű gépek

4. A testek belső energiája. A fajhő

5. Az égés

6. A teljesítmény

7. A hatásfok

VI. Hőjelenségek

A tanulók:

-ismerjék fel a természetben előforduló hőtágulási jelenséget, azok technikai szerepét. A tanult törvények alapján   tudjanak   egyszerű   számításokat   végezni

-ismerjék a hőmérsékletmérés fizika alapjait. Tudják, hogyan készülnek a különböző hőmérsékleti skálák.

-ismerjék   a   gázok   három   állapotjelzőjét   (nyomás,   térfogat,   hőmérséklet),  

1. A hőterjedés

2. A hőtágulás

3. Halmazállapot-változások