Kimeneteli követelmények 1. évfolyam:

 • Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
 • Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
 • Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
 • A felszerelés önálló rendben tartása.
 • A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
 • Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
 • A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
 • Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
 • Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.
 • Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását).
 • A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.
 • Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése.
 • Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

Minimum követelmény:

 • Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni.
  • Ismerkedjen meg a természet és az ember alkotta jelekkel.
  • Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb).
  • Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét.
  • Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni.
  • Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására.
  • Fejlődjön esztétikai érzéke.
  • Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni.
  • Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés).
  • Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör.