Minimum követelmények 3. évfolyam

Matematika:

  • Gondolkodási módszerek alapozása követelmények:

A tanuló tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba; — ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát; — állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot, — tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni; — tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon, értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.

  • Számtan, algebra követelmények:

A tanuló tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül. — Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint. — Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni. — Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét. — Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást. — Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal. — Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval). — Becslést, ellenőrzést eszközként használja. — Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén. — Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

  • Geometria, mérés követelmények:

A tanuló ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat. — Tudjon előállítani síkidomokat, testeket tevékenységgel. — Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során. — Tudjon megoldani szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, I, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc)