Kifejezés, képzőművészet

 • 1. Érzelmek, hangulatok kifejezése
 • – Legyen képes vegyes technikával képi közléseket létrehozni.
 • – Tudjon tanulmányrajzot készíteni egyszerű tárgyról (papírhenger, gömb), melyen bemutatja a tónusozás szerepét a plasztikus forma megjelenítésében.
 • – Ismerje a fő és mellékszíneket, tudja temperából kikeverni a mellékszíneket.
 • Portré
 • – Tudja elhelyezni a szem, az orr, a száj tengelyét (fő arányok).
 • – Tudja alkalmazni a fény-árnyékot a térmélység, a plasztikus forma megjelenítésében.
 • – Legyen képes alkalmazni a színek érzelmi hatását egy színes portré festésekor, ahol egy hangulatot vagy belső tulajdonságot kell megerősíteni színekkel.
 • – Tudjon tervezni különböző álarcokat (velencei, busó, törzsi álarcok, állatokat ábrázoló maszkok)

Ábrázolási rendszerek

 • – Ismerje a perspektivikus (távlati) ábrázolás jellemzőit (vonal-, levegő- és színperspektíva)
 • – Ismerje a Monge-vetületi ábrázolást (felülnézet, elölnézet, oldalnézet), és több-kevesebb önállósággal tudjon megoldani ilyen szerkesztési feladatot.
 • – Legyen képes vetületi rajz alapján az ábrázolt tárgyat térben elképzelni, megrajzolni (pl. csonkolt kocka vetületi képei).
 • – Ismerje az axonometrikus ábrázolás alapjait (egyméretű és kétméretű axonometria), több-kevesebb önállósággal tudjon megoldani ilyen szerkesztési feladatot.

A művészi közlés, mű és jelentése

 • – Legyen tisztában a barokk kor fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.
 • – Legyen tisztában a klasszicizmus fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.
 • – Legyen tisztában a romantika fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.
 • – Legyen tisztában a realizmus fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.
 • – Legyen tisztában az impresszionizmus fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.
 • – Legyen tisztában a szecesszió fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.
 • – Adott elemzési szempontok szerint legyen képes műalkotásokat összehasonlítani.
 • – Legyen képes kompozíciós és színvázlatokat készíteni műalkotásokról.
 • – Ismerje a megadott fogalmakat, tudja megnevezni, milyen témakörben tanultuk azokat, képes legyen önállóan (szükség esetén kis segítséggel) megfogalmazni azok jelentését, jellemzőit.

Fogalmak:

 • portré, árnykép (sziluett), idealizált ábrázolás, önarckép, karikatúra, axonometria, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, kompozíció, impresszió, tájkép, képkivágás, takarás, forma, szín, tónus, irány, térbeliség, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), mozgásfázisok, kollázs, montázs (filmrészletek összevágása = montírozása), vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva, iránypont, egy iránypontos perspektíva, két iránypontos perspektíva, csendélet, ellenreformáció, voluta, illuzionista festészet, baldachin, csavart oszlop, reformkor, színpadias, vasbeton, historizmus, népi életképek, tisztaszoba, szuszék.

Vizuális kommunikáció

 • 1. Magyarázó képek, rajzok
 • – Legyen képes képzeletbeli jelzőtáblát tervezni figyelembe véve a piktogramok jellemzőit, illetve a táblák színének, formájának szerepét (tájékoztató □, veszélyt jelző ∆, tiltó táblák ○).

Mozgóképi közlés

 • – Legyen képes egyszerű mozgásfázisok lerajzolásával „pörgetős füzet” készítésére.
 • 3. Vizuális kommunikációs formák
 • – Ismerjen néhány hagyományos sokszorosítógrafikai eljárást, legalább ezek egyikében rendelkezzen megfelelő jártassággal.
 • – Legyen képes saját névjegykártyát tervezni figyelve a kép és betű kapcsolatára, a névjegykártya stílusának megfelelő betűtípus, színvilág megválasztására.
 • – Ismerje a megadott fogalmakat, tudja megnevezni, milyen témakörben tanultuk azokat, képes legyen önállóan (szükség esetén kis segítséggel) megfogalmazni azok jelentését, jellemzőit.

Fogalmak:

 • Egyezményes jel, jelrendszer, tér-idő változás, (grafikon), (diagram), állókép és mozgókép különbözősége, a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi szerkesztés/montázs), közvetlen és közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes forgatókönyv, fotográfia, mozgókép.
 • Tárgy- és környezetkultúra

Tervezett, alakított környezet

 • – Vonaldíszek, sorminták alkalmazásával tervezzen ruhát vagy kiegészítőt (apró, ismétlődő minták alkalmazása, ritmusosság).
 • – Legyen képes jelen kori használati tárgyat tervezni barokk stílusban.
 • – Legyen képes vegyes kollázst létrehozni.

Az épített környezet története

 • – Ismerje a megadott fogalmakat, tudja megnevezni, milyen témakörben tanultuk azokat, képes legyen önállóan (szükség esetén kis segítséggel) megfogalmazni azok jelentését, jellemzőit.
 • Fogalmak: Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, , amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet. tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem.