A tanuló a tanórákra hiánytalan taneszközeivel érkezzen. Az ismételt dalokat is beleszámítva 15-20 dal pontos, stílusos megszólaltatása emlékezetből. A tanult dallamok szerkezeti, zenei elemzése megadott szempontok alapján. A zenei írás-olvasási készség önálló alkalmazása. A tanult ritmusok, tempójelzések, dinamikai jelek, öt- és hétfokú hangsorok felismerése, megnevezése. A barokk, a klasszicizmus és a romantikus zene legjelentősebb (3-5) zeneszerzőinek, formai és stílus-sajátosságainak ismerete, a tanult konkrét zeneművek megnevezése és bemutatása (keletkezésének körülményei, előadói apparátusa, felépítése, szerkezete). Az éneklés értékelésében figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait (mutálás), az értékelésben a zenei tevékenységekben való aktív részvétel kap hangsúlyt.