Tantárgyi minimum követelmények magyar nyelv és irodalomból

Az 5–8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. Az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése.

A továbbhaladás feltétele a javító vizsgán minimum 50%, SNI-s tanulónak 30%-os teljesítmény.

Magyar nyelv 8. évfolyam:

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken és irodalmi példákon.

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata.

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása.

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal.

Az alá-és mellérendelő összetett mondat elemzése, ábrázolása, fajtáinak ismertetése.

Irodalom 8. évfolyam:

Nagyepikai alkotás – egy regény sok szempontú megközelítése.

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód.

Hősök, tettek, magatartásformák – a szereplők jellemzése (egyéni állásfoglalással).

Regényműfaji változat (pl. fejlődésregény, történelmi regény, példázatos regény).

Elemzések, értelmezések és kreatív írások.

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség).

 A Nyugat folyóirat ismertetése. Az 1, nemzedék.

Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió stílus- és formajegyei.

Jellemző művek, ábrázolásmódok pl. Ady, Babits, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, József Attila műveiből

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok, pl. óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra ‑ műfaji rendszerezés.

Memoriter: Ady Endre: Őrizem a szemed, József Attila: Tiszta szívvel