Természetes és nem természetes mozgásformák

 • A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.
 • Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.
 • A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre

alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és

megfelelő intenzitású végrehajtása.

 • 8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása.
 • A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
 • A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag

helyes testtartás kialakítása.

 • Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása.
 • A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.

Sportjátékok

 • A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása

testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban.

 • Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes

végrehajtására és tudatos kontrollálására.

 • A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
 • Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a

sportjátékokban.

 • Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb

szervezeti formában.

Atlétika jellegű feladatok

 • A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
 • A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.
 • A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának

megfelelően.

 • Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok

felhasználásával.

 • A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
 • A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében.
 • Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.
 • Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.

Torna jellegű feladatok

 • A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett.

 • A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása.
 • A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek

megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett.

 • Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása.
 • Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és

kargyakorlatokkal.

 • Az alaplépésekből 2-4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére

is.

 • A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek

bemutatása.

 • A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően

helyes végrehajtása.

 • A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások

elfogadása.

 • A balesetvédelmi utasítások betartása.
 • Segítségnyújtás a társaknak.

Alternatív környezetben űzhető sportok

 • A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak

bemutatása.

 • A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.
 • A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti

összefüggés ismerete.

 • A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos

viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.

 • A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon.

Önvédelmi és küzdőfeladatok

 • Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös

tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és

a kihúzás végrehajtása.

 • A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása.
 • Jártasság néhány önvédelmi fogásban.
 • A test-test elleni küzdelmet vállalása.
 • Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az

esetleges agresszió szabályozása.

 • Mások teljesítményének elismerése.
 • A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés.
 • A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és

alkalmazása.

 • A továbbhaladás feltétele a tanórák 70%-án való részvétel. Amennyiben ez felszerelés hiány  miatt nem valósul meg, úgy a tanuló nem felelt meg a továbbhaladás feltételeinek.