Kompetenciák

A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania:

– ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai eszközök működésével;

– az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, alkalmazása;

– alapmennyiségek definiálása;

– mértékegységek, mértékrendszerek használata;

– egyszerű számítások elvégzése;

– egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok kiértékelése;

– grafikonok, ábrák értékelése, elemzése;

– a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban;

– a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megértése, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése;

– időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben.

I. Elektromos alapjelenségek. áramerősség, feszültség

A tanulók:

–tudják, hogy az elemi töltés „hordozója” az elektron és a proton; ezek az elemi részecskék határozzák meg a testek elektromos állapotát;

–ismerjék fel és tudják értelmezni az elektrosztatika alapjelenségeit, ezek fontosabb természeti és technikai előfordulásait;

–ismerjék   az   elektromos   mező   fogalmát, 

 – tudjanak egyszerű elektrosztatikai számításos feladatokat megoldani.

1. Az anyag részecskéinek szerkezete

2. A testek elektromos állapota

3. Az elektromos áram. Az áramerősség

4. Az elektromos áramkör

5. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása

6. Az elektromos feszültség

II. Az elektromos ellenállás. Az egyenáram hatásai

A tanulók:

–tudják modellszerűen jellemezni a különféle vezetési típusokat;

–ismerjék   az   áramkört   jellemző   alapvető   fizikai   mennyiségek   (feszültség,   áramerősség,   ellenállás)értelmezését és mértékegységét;

–tudják   Ohm   törvényét   vezetőszakaszra   és   teljes   áramkörre,   ismerjék   a   vezető   ellenállását   befolyásoló tényezőket;

–ismerjék   a   fogyasztók   soros   és   párhuzamos   kapcsolását,   azok   törvényszerűségeit,   tudjanak   ezek alkalmazására egyszerű feladatokat megoldani;

-tudják áramköri ismereteiket alkalmazni a mindennapi elektrotechnikai környezetük megértéséhez;

–ismerjék   az   elektromossággal   kapcsolatos   veszélyeket,   és   tudatosan   alkalmazzák   a   megfelelő   biztonsági szabályokat

–ismerjék a tanultakhoz kapcsolódó jelentősebb fizikusok nevét és szerepét (Volta, Ohm)

1. Az elektromos ellenállás. Ohm törvénye

2. A vezetékek elektromos ellenállása

3. Több fogyasztó az áramkörben

4. Az egyenáram hatásai

5. Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása

III. Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram

1. Az elektromágneses indukció

A tanulók:

–értsék az elektromos energia mozgási indukcióval történő ipari méretű „előállítását”;

–ismerjék és értsék a váltakozó feszültség és áram legfontosabb jellemzőit valamint kapcsolatát;

–értsék, hogy az elektromágneses indukció a mágneses és elektromos mező kölcsönhatása;

–ismerjék a transzformátor működési elvét, legfontosabb törvényszerűségeit, gazdasági jelentőségét;

–ismerjék   a   tanultakhoz   kapcsolódó   nevesebb   külföldi   és   hazai   fizikusok,   mérnökök   nevét   és   szerepét(Ampere, Faraday, Jedlik Ányos, Déri, Bláthy, Zipernowsky)

2. A váltakozó áram

3. A transzformátor

4. Az elektromos távvezetékrendszer

5. Az elektromos áram hatásainak néhány gyakorlati alkalmazása

IV. Fénytan

–tudják, hogy a fény a teljes elektromágneses spektrum egy szűk tartománya;

–tudjanak egyszerű numerikus feladatokat megoldani a fényvisszaverődés,

-ismerjék, hogy a különböző színű fények milyen fizikai mennyiséggel jellemezhetők;

–a   leképezés   geometriai   modellje   alapján   értsék   a   valódi   és   látszólagos   kép   keletkezésének   lényegét,  

–ismerjék a tükrök lencsék néhány gyakorlati alkalmazását;

–ismerjék   a   tanultakhoz   kapcsolódó   jelentősebb   fizikusok   nevét   és   tudománytörténeti   szerepét   (Maxwell,Hertz, Huygens).

1. A fény tulajdonságai

2. Fényvisszaverődés síktükörről

3. Fényvisszaverődés gömbtükörről

4. A fénytörés

5. Fénytani lencsék

6. Optikai eszközök

7. A színek