4. évfolyam Ének-Zene – A továbbhaladás feltételei

  • A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt. A népdalokat csokorba szedve is énekelheti.
  • Képes legyen ritmussort alkotni 3/4-es és 4/4-es ütemben.
  • A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps,kézjel, betűkotta).
  • Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról.
  • A megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltassa meg.
  • A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja.