Célok és feladatok: (1-2. évfolyamra vonatkozóan)

– A technika tantárgy tanításának célja, hogy hozzájáruljon a kisiskolások teljes személyiségformálásához, modern technikai szemléletmódjuk kialakításához.

 – A megismerő-, cselekvő- és kommunikációs képességek együttes fejlesztésével alapozza meg a technikai műveltségüket, fejlessze kézügyességüket, készítse fel őket a biztonságos közlekedésre, a kulturált közlekedési magatartásformák elsajátítására, a vészhelyzetek elkerülésére, egészségük tudatos megóvására és az önellátásra.

– Kiemelten fejlessze a tanulók azon képességeit, amelyek lehetővé teszik a technikai környezetükben történő tájékozódást, annak elemzését, a változások és a fejlődés megértését, a technikai problémák felismerését és megoldását.

 – A természetes gyermeki kíváncsiságra alapozva a gyermekek megismertetése a természet közeli életmódhoz szükséges ismeretekkel, illetve egy-egy kézműves mesterség alapfogásaival.

Követelmények:

– Ismerjék fel a technika szükségességét, hasznát, hátrányait és veszélyeit.

– Figyeljék meg és elemezzék a technikai környezetet megadott vagy választott szempontok alapján, keressék az ok-okozati összefüggéseket.

– Ismerjék fel a technikai problémákat, keressék azok megoldási lehetőségeit.

– Ismerjék az iskolai tárgykészítő munka fő fázisait: előkészítő, kivitelező és befejező munkálatokat.

– Egyre nagyobb önállósággal vegyenek részt a technikai megoldások tervezésében, kivitelezésében, ellenőrzésében, tökéletesítésében és értékelésében.

– Munkavégzés közben tartsák be az elemi munkaszokásokat.

– Alkalmazzon a gyakorlatban az önálló tanulási szokásokat, módszereket.

– Egyre nagyobb biztonsággal vegyenek részt a gyalogos közlekedésben.

– Alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos kulturált magatartási szokásokat.

– Ismerjék az egészségmegőrzés elemi szabályait.

– Legyenek képesek az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenységre.

– Aktívan vegyenek részt a családi munkamegosztásban.

Minimum követelmény:

 • Tartsák be az elemi munkaszokásokat (helyes testtartás, rendet, balesetvédelmet).
 • Ismerjék a vizsgált anyagok érzékszervi tapasztalás során megismerhető tulajdonságait.
 • Legyenek képesek utánzással egyszerű játékok és használati tárgyak elkészítésére.
 • Tudják alkalmazni a gyalogos közlekedés legfontosabb szabályait.
 • Ismerjék, alkalmazzák a biztonságos és kulturált magatartásformákat a tömegközlekedési eszközök igénybevételekor.

Optimum követelmény:

 • Különböztesse meg a tanuló a természetes és az emberi alkotással létrehozott tereket, formákat.
 • Személyes igényeit, szükségleteit tudja megnevezni, a megvalósításában legyenek ötletei.
 • Rendelkezzen alapvető tervezési jártassággal algoritmus alapján.
 • A természetben és környezetében található lapszerű, vonalszerű anyagot tudja összehasonlítani érzékelhető tulajdonságaik alapján.
 • Tapasztalatai alapján válogassa szét, milyen célra, miért, milyen feltételek mellett, milyen műveletek során, milyen eszközökkel lehet a megismert anyagot felhasználni.
 • Fokozott önállósággal készítsenek egyszerű játékokat, hasznos tárgyat, ajándékot.
 • Vigyázzon munkahelyének rendjére, öltözete tisztaságára.
 • Biztonsággal közlekedjen járdán és úttesten, ismerje a forgalomirányítás jelzéseit.