Matematika

– Adott szabályú sorozat folytatása.

– Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.

 – A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert tulajdonságokkal.

– A számok közötti kapcsolatok felismerése.

– Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban 100-as számkörben.

– A kisegyszeregy biztonságos ismerete.

– A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése.

 – Tagok felcserélhetőségének ismerete.

– Fordított műveletek alkalmazása.

– A műveletek közötti kapcsolatok felismerése.

– Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról.

– Egyszerű nyitott mondat megoldása tanítói segítséggel.

– Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tanítói segítséggel.

a feladatlap megoldásának minimum teljesítési szintje: 40 %