Tantárgyi minimum követelmények magyar nyelv és irodalomból

Az 5–8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. Az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése.

A továbbhaladás feltétele a javító vizsgán minimum 50%, SNI-s tanulónak 30%-os teljesítmény.

Magyar nyelv 6.évfolyam

A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzőinek megnevezése.

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.

Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az irányultságának kifejezésében; az igeragozási rendszerek felismerése, igemódok, igeidők.

A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, szerkezete.

A melléknév és a számnév felismerése, a számnév fajtái.

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása a szövegalkotásban.

A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, szóalkotási gyakorlatok.

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtani, szótani szerkezetével.

Irodalom 6. évfolyam:

Egy népballada értelmezése és előadása (pl. Kőmíves Kelemen).

A műfaji sajátosságok megfigyelése, elemzése (szaggatottság, kihagyás, elhallgatás stb.).

Arany János: A walesi bárdok – egy műballada értelmezése és előadása. Memoriter: az első 10 versszak.

Egyszólamú, egyenes vonalú (lineáris) szerkezet.

Műfaji sajátosságok (pl. kihagyásosság) és művészi megoldások (pl. ismétlés, fokozás, szórendcsere/inverzió, versforma, zeneiség).

Magatartásformák; bűn és bűnhődés, lélektaniság.

Kulcsfogalmak/ fogalmakIdőmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, spondeus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere.

Magyar mondák, pl. őstörténeti mondák/eredetmondák, történeti mondák, helyi mondák (pl. A fehér ló mondája; vármondák, Lehel, Zotmund mondája).

Arany János: Rege a csodaszarvasról – műértelmezés.

A csodaszarvas-monda feldolgozása(i) és a történeti források.

A Toldi cselekménye, szerkezete.

Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása (értelmezés, jellemzés); kapcsolatai, konfliktusai (elemzés).

A Toldi cselekménye, szerkezete.

Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása (értelmezés, jellemzés); kapcsolatai, konfliktusai (elemzés).

Arany lélekábrázolása (családi kapcsolatok; bűn és megtisztulás).

Memoriter: Elő-és utóhang és 5 megahatározott versszak.

A megjelenítés eszközei (az egységenkénti feldolgozás során a poétikai eszközök elemzése: képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, túlzás, felsorolás, részletezés, szótőismétlés).

Verselési elemzések, ritmizálási gyakorlatok.

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – műértelmezés.

Szerkezet (a négy levonás kapcsolódása; ismétlés és fokozás); a konfliktusok jellege; népiesség és időmértékes forma

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – sok szempontú megközelítés.

Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet; a szereplők csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok.

Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolásmód.

Bornemissza Gergely életútja.

Memoriter: Dobó esküje

A mű fontos témái (történelem, hősiesség, barátság, szerelem, árulás stb.) és motívumai (pl. hold, csillag, gyűrű).

Kulcsfogalmak/ fogalmakTörténelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum.