Vizuális nevelés minimum követelményei a 4. évfolyamon

Vizuális kifejezés:

 • Képes a vizuális megfigyelésre, mely során a személyes emlékből származó tapasztalatokat használja fel. Képes ezek megjelenítésére különböző technikákkal.
 • Fel tudja ismerni a színek hangulati hatását és ezt alkalmazni tudja az egyéni sínválasztásban.
 • Rendelkezik alapvető kompozíciós és térábrázoló képességgel.

Vizuális kommunikáció:

 • Képes a környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások azonosítására, vizuális megfigyelésére, értelmezésére, a tapasztalatok és információk rögzítésére szöveg és kép segítségével.
 • Képes egy valós vagy képzeletbeli dolog számára plakát, szórólap tervezésére, kivitelezésére a betű, kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából.
 • Meg tudja figyelni és értelmezni az emberi gesztusokat, testnyelvi jelzéseket. Az összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségével képes ezt megjeleníteni.
 • Felismeri és beazonosítja a bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegeket (pl. televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok), felidézi saját médiaélményeit és megjeleníti azokat.
 • Képes saját érzelmek felismerésére és képi kifejezésére.
 • Képes megfigyelni és beszélgetni a szűkebb környezet médiahasználatáról, egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznapokban betöltött szerepéről, funkciójáról.
 • Meghatározott szempontok szerint össze tudja hasonlítani a közvetlen kommunikáció jelzéseit és az online kommunikáció jellegzetességeit (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, véleménynyilvánítás)
 • Ismeri és segítséggel alkalmazza az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot eredményező) szabályait.

Tárgy- és környezetkultúra:

 • Segítséggel képes ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet alapján elképzelt változatának megtervezésére, elkészítésére makettben.
 • Tud tárgyat tervezni és alkotni a megismert kézműves technikák segítségével.

Alkotás -alakítás:

 • A megismert anyagokat és eszközöket rendeltetésszerűen használja.
 • Képes a formák, az alakok, a színek elrendezésére, a tér, a képmező betöltésére, ismeri a kiemelés módjait.
 • Ismeri és segítséggel alkalmazza a díszítést kiemelő, hangsúlyozó szerepe szerint. Megjelenít motívumokat és ritmusokat.
 • Képes elgondolni és elképzelni alkotásait. Segítséggel kompozíciós tervet, vázlatot, tervrajzot készít.