A továbbhaladás feltételei

 • a tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása
 • a tízes számrendszer biztos ismerete
 • összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében
 • egyjegyű nevezőjű pozitív törtek összeadása, kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése
 • egyszerű törtek szorzása, osztása egészszámmal
 • helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet során
 • egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel
 • konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása
 • szakasz másolása, adott távolságok felmérése
 • szögfajták felismerése
 • felezőmerőleges szemléletes fogalma
 • téglalap (négyzet) kerületének, területének, a kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben
 • hosszúság és terület mértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban
 • a térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei