Magyar irodalom

 A tanuló képes legyen

 • előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos olvasása az írásjelek figyelembevételével
 • egy oldal terjedelmű szépirodalmi vagy ismeretterjesztő szöveg néma olvasása, a megértés bizonyítása szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával / minimum:40 %-ban
 • megnevezi a szereplőket, azonosítja a történet idejét, és helyszínét, cselekményelemek sorrendjét helyesen állapítja meg
 • az olvasott szöveg hiányos vázlatának kiegészítésére
 • a memoriterek szöveghű előadására Választható: József A.: Mama, vagy  Kölcsey F.: Himnusz 1-4. versszak)
 • a hármas tagolás betartásával, leíró fogalmazás alkotására 5-8 mondatban kép segítségével

Magyar nyelv

 • a tulajdonnevek nagybetűvel való kezdése
 • a mondatok helyesírására vonatkozó szabályok alkalmazása
 • az időtartam helyes jelölése a begyakorolt esetekben
 • egyszerű szavak elválasztása önállóan
 • a tanult szófajok megnevezése, a megfelelő kérdőszó használatával
 • a tanult igeidők, igemódok felismerése segítséggel
 • a j hang helyes jelölése a tanult szófajokban
 • a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítése
 • szavak,5-6 egyszerű mondat látó-halló tollbamondás utáni rögzítésére: minimum követelményszint: 40 % elérése
 • az 5 tanult mondatfajta biztos használata
 • az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segédlettel
 • a betűrendbe sorolás szabályait alkalmazni
 • esztétikus, megfelelő tempójú írásra