Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény történelem 5-8

Minimum követelmény történelem 5-8

Minimum követelmények történelem

Őskor

A tanuló ismerje a történelem forrásait, és tudja csoportosítani azokat.

Az időszámítás módjának ismerete.

Ismerje az őskőkor és az újkőkor legfontosabb jellemzőit.

Ismerje az első eszközöket, és az először elkészült eszközöket.

Fogalmak: Kr.e., Kr.u, időszámítás, pattintott kőeszközök, csiszolt kőeszközök

Ókori kelet

Ismerje, és térképen el tudja helyezni az ókori kelet legjelentősebb civilizációit.

Megértse az öntözéses földművelés szerepét a korai civilizációk kialakulásában.

Ismerje az ókori Egyiptom kultúráját és társadalmi rétegeit.

Ismerje a civilizációk fontos tudományos, vallási és építészeti örökségeit.

Fogalmak: állam, birodalom, többistenhit, egyistenhit

Térkép: India, Kína, India, Egyiptom, Palesztina

Ókori görögök

Ismerje a görög isteneket.

Tudja az ókori olimpiák jelentőségét.

Ismerje az athéni demokrácia jellemzőit.

Ismerje a görög-perzsa háborúk és Nagy Sándor birodalmának történetét.

Fogalmak: olimpia, polisz, demokrácia, népgyűlés

Térkép: Hellász, Athén, Spárta, Perzsa birodalom

Évszámok: Kr.e. 776, Kre, 492., Kr.e. 490, Kr.e 480.

Személyek: Miltiadész, Leónidasz, Themisztoklész, Nagy Sándor, Periklész, Homérosz

Ókori Róma

Ismerje Róma alapításának legendáit, a köztársaság legfontosabb intézményeit.

Róma terjeszkedése.

Hogyan és miért válik a köztársaság egyeduralommá?

Ismerje a kereszténység születésének és elterjedésének történetét.

Róma bukásának okai: szétszakadás, népvándorlás, hunok.

Térkép: Róma, Pannónia, Judea

Fogalmak: szenátus, konzul, messiás, apostol, pogány,

Évszámok: Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 44., Kr.e. 27- Kr.u.13., Kr.u.476.

Személyek: Romulusz, Rémusz, Julius Caesar, Hannibál, Augustus, Jézus Krisztus, Nagy Konstantin, Attila, Romulus Augustus

 

 

Középkori Európa

Az iszlám kialakulása és jellemzői.

A középkori keresztény egyház, az egyházszakadás.

A feudalizmus kialakulása: hűbériség, jobbágyság.

Élet a szabad városokban: kiváltságok, céhek.

A lovagi életmód ismerete, a keresztes hadjáratok célja.

Nagy Károly uralkodásának jelentőssége.

Ismerje a diák, hogy a középkornak milyen öröksége marad fenn az újkorra (reneszánsz, rendiség, könyvnyomtatás).

Évszámok: 476, 622, 768-814, 1054, 1492

Fogalmak: hűbéres, hűbérúr, jobbágy, céh, szerzetes, apát, tized, robot

Személyek: Mohamed, Nagy Károly, Gutenberg, Iustinianus , Nursiai Szent Benedek

Magyarság történetének kezdetei.

Tudja a tanulós a magyarság eredetére vonatkozó történeteket.

A tanulós ismerje a vándorlás állomásait, életmódját. Ismerje a kialakult a 7 magyar törzseit és a vérszerződésben részt vevő vezéreket.

A tanuló megértse a honfoglalás okait.

Ismerje a kalandozások hatásait, és Géza fejedelem döntéseit.

Évszámok: 895-900, 972-997. Térkép: Urál, Levédia, Etelköz, Kárpát-medence

Fogalmak: nomád, kalandozás, törzs, nemzetség, nagycsalád

Személyek: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas Huba, Töhötöm, Árpád, Géza fejedelem

Árpád-kor

A tanuló ismerje Szent István államalapító és egyházépítő tevékenységét.

Szent László és Könyves Kálmán uralkodásának főbb jelkemzői.

IV. Béla uralkodását hogyan határozta meg a tatárjárás.

Fogalmak: nádor, horvát bán, ispán, vármegye, kancellária

Évszámok: 1000 Karácsony, 1038, 1091, 1241-1242, 1301

Személyek: Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Batu kán, III. András

Magyarország az érett középkorban

A diák ismerje, hogyan szilárdítja meg a királyi hatalmat Károly Róbert és Nagy Lajos.

A tanuló ismerje Hunyadi János török ellenes harcait.

Mátyás király uralkodásának főbb jellemzői.

Hogyan szakad három részre Magyarország?

Fogalmak: banderiális sereg, bányabér, kapuadó, harmincad vám, pallosjog, úri szék, kilenced, ősiség törvénye, füstadó, fekete sereg, rendkívüli hadiadó

Évszámok: 1308-1342, 1342-1382, 1456, 1458-1490, 1526, 1541

Személyek, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, II. Lajos, I. Szulejmán, Szapolyai János, Habsburg Ferdinánd,

Az újkori Európa

A tanuló ismerje a fontosabb földrajzi felfedezéseket.

A felfedezések hatásainak ismerete: reformáció, manufaktúrák kialakulása, világkereskedelem kialakulása, gyarmatosítás.

Az angol polgári forradalom története; az alkotmányos királyság kialakulása.

Az abszolút uralkodók jellemzése: XIV. Lajos, I. Péter példáján keresztül.

A felvilágosodás eszméje.

Az USA születése.

Térkép: Amerika, India, Kína, Afrika, Jóreménység-fok,

Évszám: 1492, 1517, 1689, 1776

Személyek: Kolumbusz Kristóf, Vasco da Gama, Luther Márton, Kálvin János, Oliver Cromwell, George Washington, Jean-Jacques Russeau, John Locke

Fogalmak: manufaktúra, gyarmat, felvilágosodás, alkotmányos monarchia, három hatalmi ág, monopólium

Magyarország a három részre szakadás idejében.

A tanulónak ismernie kell, milyen az élet a három részre szakadt országban.

A tanulóknak ismernie kell a fontosabb végvári harcokat (Kőszeg, Eger, Szigetvár).

A reformáció és ellenreformáció hatásai, az erdélyi vallásszabadság ismerete.

Bethlen Gábor uralmának jellemzése.

Zrínyi Miklós költő és hadvezér munkásságának ismerete.

A török kiűzése Magyarországról, a karlócai béke tartalma.

A diákoknak ismerni kell a Rákóczi szabadságharc fontosabb eseményeit, jellemzőit: Rákóczi szabadságharc okai, problémái, az ónodi országgyűlés döntései, a szatmári béke tartalma.

Térkép: Erdély, Királyi Magyarország, Hódoltság, Eger, Buda, Szigetvár, Gyulafehérvár

Fogalmak: gyermek adó, kettős adóztatás, mezőváros, végvár, kuruc, labanc, hajdú

Személyek: Dobó István, Zrínyi Miklós végvári kapitány, Zrínyi Miklós költő, Pázmány Péter, Bethlen Gábor, Bocskai István, I. Szulejmán, Rákóczi Ferenc, Károlyi Sándor, János Zsigmond

Évszámok: 1541, 1552, 1566, 1613-1629, 1686, 1699, 1703-1711

A forradalmak Európája

A tanuló ismerje az 1789-es francia forradalom eseményeit, a csodák éjszakájának döntéseit, az Emberi- és polgárjogi nyilatkozat fontosabb elemeit.

Napóleon szerepének ismertetése: belpolitika, külpolitika.

A Szent Szövetség kialakulásának és céljainak lényegét tudni kell.

A tanulóknak ismernie kell az ipari forradalom találmányait, a gőzgép felhasználási módjait.

Ismerni kell a társadalom átalakulását az ipari forradalom hatására.

Évszámok: 1789.07.14., 1815., 1769. Térkép: Franciaország, Nagy-Britannia, Oroszország, Poroszország, Habsburg birodalom

Fogalmak: bérmunkás, gyár, tőkés, sztrájk, szakszervezet, Szent Szövetség

Személyek: Napóleon, XVI. Lajos, Maximilian Robespierre, James Watt

 

 

A reformkori Magyarország

A tanulónak ismernie kell Magyarország helyzetét a XVIII. századi Habsburg birodalomban.

A tanulós ismerje II. József erőszakos reformjavaslatainak hatásait: a magyar nemesség nemzeti öntudatra ébredését (Kazinczy, Széchenyi Ferenc).

Széchenyi István gyakorlati alkotásainak bemutatása.

A tanulónak ismernie kell Kossuth Lajos és Széchenyi István elképzeléseit.

Fogalmak: közteherviselés, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, népképviselet, felelős minisztérium,

Személyek: Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós, Klemens Metternich, I. Ferenc, V. Ferdinánd

Évszámok: 1825, 1832-1836, 1844

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

A tanulónak ismernie kell az utolsó rendi gyűlés döntéseit, és az áprilisi törvények következményeit.

Ismerni kell a nemzetiségek és a forradalom egymáshoz való viszonyát.

A szabadságharc menetét meghatározó események ismerete (Pákozd, Pest kiürítése, Tavaszi hadjárat, Bem erdélyi hadjárata, Orosz beavatkozás, Világos).

Ismerni kell a megtorlás fontosabb intézkedéseit.

Személyek: Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Bem József, Görgey Artúr, Szemere Bertalan, Alfred zu Windischgrätz, Julius Haynau, Josip Jellasics, Ferenc József, I. Miklós,

Térkép: Pákozd, Pest, Pozsony, Bécs, Isaszeg, Buda, Isaszeg, Komárom, Temesvár, Világos

Évszámok: 1848.03.15. 1848.09.29. 1849.01.01. 1849.05.21. 1849.08.13. 1849.10.06.

Nemzetállamok kora

A tanuló ismerje, mit jelent a nemzetállam, mely országok egyesülnek a XIX. század második felében.

Az amerikai polgárháború bemutatása.

A tanulók ismerjék a nagyhatalmak versengését a XIX-XX. század fordulóján.

A világ tudományos fejlődésének bemutatása.

Fogalmak: nacionalizmus, imperializmus

Évszámok: 1859., 1866., 1870., 1871., 1861-65.

Személyek: Otto von Bismarck, I. Vilmos, I. Viktor Emánuel, Giuseppe Garibaldi, Abraham Lincoln, Lumiere fivérek, Wright fivérek,

Térkép: Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Kína, USA

 

 

 

 

Magyarország a Dualizmus korában

A tanuló ismerje, miért kényszerült rá Ausztria és Magyarország a Kiegyezésre.

Ismerni kell a Kiegyezés tartalmát.

A tanulónak ismernie kell a hazánkban élő nemzetiségeket, és azok viszonyát a Kiegyezéshez.

A tanuló ismerje Magyarország ipari fejlődését a Kiegyezés után.

Ismerni kell a fontosabb ünnepi pillanatokat a kor Magyarországán (Budapest egyesítése, Millennium).

Fontos ismertetni, hogy milyen társadalmi gondok voltak jelen Magyarországon.

Fogalmak: alkotmányos monarchia, dualista állam, földéhség

Személyek: Ferenc József, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Teleki László, Tisza Kálmán, Eötvös József, Apponyi Albert

Évszámok: 1867, 1873, 1896

Az első világháború

A tanulós ismerje a katonai szövetségeket.

A tanuló tudja a háború kirobbanásának okait.

Értse, hogy egyes országok miért léptek be a háborúba.

A tanulós ismerje a háborúban vereséget szenvedő országokat, a vereség okait, következményeit.

Évszámok: 1914.06.28., 1914.07.28., 1915.05.23., 1916, 1917.04.06. 1918.11.03., 1918.11.11.

Személyek: Ferenc Ferdinánd, Gavrilo Princip, Tisza István, Ferenc József, IV. Károly, Károlyi Mihály, II. Vilmos, Woodrow Wilson

Fogalmak: állóháború, villámháború, jegyrendszer, gépek háborúja, ultimátum, frontvonal, hátország, anyagháború

Térkép: Nagy-Britannia, Németország, Oroszország, Olaszország, Szerbia, Románia, Bulgária, Törökország, Osztrák-Magyar Monarchia, Görögország, Belgium, Nyugati front, Déli front, Keleti front, Balkáni front.

Magyarország az első világháborúban

A diák tudja, hogy a magyarok hol harcoltak a háború alatt.

Ismerje, hogyan bomlik fel a Monarchia, Magyarország hogyan lesz önálló.

Tudja, hogy milyen kormányok váltják egymást a trianoni békéig.

A trianoni béke döntései és hatásai Magyarországra.

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Teleki Pál, Apponyi Albert.

Fogalmak: államosítás, kommunizmus, vörös hadsereg, revizionizmus, vörös terror, fehér terror

Évszámok: 1918.10.30-31. 1919.03.21., 1919.08.31., 1919.11.16., 1920.06.04.

Térkép: Felvidék, Erdély, Vajdaság, Horvátország, Burgenland, Csehszlovákia, Románia, Ausztria, Szerb-Horvát-Szlovén királyság, Magyarország, Sopron

 

 

 

A világ a két világháború háború között

A tanuló ismerje a világpolitika átalakulását a háború után.

Értse, hogy a gazdasági válság hogyan hat az USA-ra és Európára, miért erősödnek meg a szélsőségesek.

Ismerje a Szovjetunió létrejöttét, és a sztálini diktatúrát.

Tudja ismertetni a Mussolini féle és a hitleri államot.

Hogyan szegi meg a Párizs környéki békét sorozatosan Hitler a második világháború előtt.

Fogalmak: tőzsdeválság, túltermelési válság, infláció, nemzeti szocialista, fasiszta, kommunista, államosítás, tervgazdaság, anti-kommintern paktum, jóvátétel, pártállam, népszövetség

Személyek: Franklin Delano Roosevelt, Adolf Hitler, Vlagyimir Iljics Lenin, Joszif Viszarionovics Sztálin, Benito Mussolini,

Évszámok: 1917.11.07., 1922., 1929., 1933., 1936., 1938., 1938.09.30., 1939.,

Térkép: Németország, Csehszlovákia, Ausztria, Albánia, Etiópia.

Magyarország a Horthy-rendszerben:

A tanulós ismerje, hogyan próbál magára találni Magyarország a trianoni sokk után. (Bethleni konszolidáció)

A gazdasági válság milyen hatással volt az országra (Gömbös Gyula miniszterelnöksége)

Ismerje a zsidótörvények tartalmát.

A tanulós ismerje a vidéki és a városi életkörülményeket.

A tanuló tudja, hogy milyen revíziós sikereket ért el Magyarország ebben az időben.

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Gömbös Gyula, Horthy Miklós,

Évszámok: 1921-31, 1932-1936, 1938.11.02., 1939 március, 1940.08.30.

Térkép: Észak-Erdély, Kárpátalja, Felvidék déli része

Fogalmak: numerus clausus, zsidótörvények, revizionizmus

Második világháború

A tanuló ismerje, milyen katonai szövetségek alakultak a háborúban.

Hogyan kezdődött a háború.

A tanulós ismerje a német villámháborús sikereket.

A tanuló ismerje a háború fordulópontjait, és a tengelyhatalmak vereségét.

A diák ismerje, mely értekezleten állapodnak meg az antifasiszta koalíció tagjai a háborúval kapcsolatos kérdésekben.

A tanulós ismerje, Magyarország részvételét a háborúban.

A tanulós tudjon felsorolni háborús bűnöket.

Fogalmak: antiszemitizmus, haláltábor, újvidéki hideg napok, délvidéki vérengzés, málenkij robot, népirtás,

Személyek: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Teleki Pál, Kállay Ferenc, Horthy Miklós, Szálasi Ferenc, Joszif V. Sztálin,

Térkép: Sztálingrád, Moszkva, Németország, Szovjetunió, El-Alamein, Nagy-Britannia, Franciaország, Lengyelország, Leningrád, Berlin, Elba-folyó

A világ a hidegháború idején

A tanuló ismerje a két pólus jellemzőit, mely országok vannak benne jelen.

A diákok ismerjék mi jellemző a 3. világ országaira. Mely országok találnak kiutat a nyomorból?

Milyen konfliktusok jellemezték a hidegháborút?

Milyen szerepe volt az űrversenynek a hidegháborúban?

A tanuló értse, hogy miért bomlik fel a keleti tömb.

A tanuló tudja ismertetni az európai integrációs folyamatot, annak okait, fontosabb állomásait.

Fogalmak: tervgazdaság, ENSZ, vasfüggöny, olajár-válság,

Személyek: Sztálin, Churchill, John Fitzgerald Kennedy, Nyikita Sz. Hruscsov, Leonyid Brezsnyev, Mikhail Gorbacsov, Ronald Reagan,

Térkép: Vasfüggöny, keleti tömb és a nyugati tömb országai Európában, NSZK, NDK, Jugoszlávia

Évszámok: 1945., 1953., 1957., 1975., 1989., 1990., 1992.

Magyarország a szocializmus évtizedeiben

A diák ismerje a Rákosi-diktatúra kialakulását, jellemzőit.

Milyen szerepe volt Nagy Imrének az enyhülés folyamatában.

A tanulós ismerje az 1956-os forradalom kitörésének okait, eredményeit, leverését.

A tanuló ismerje a forradalom utáni megtorlásokat, a Kádár-rendszer kiépülését

A diák tudja jellemezni a Kádár-rendszert.

A tanuló ismerje, hogyan ment végbe a rendszerváltás 1989-90-ben.

Évszámok: 1949., 1953-55., 1956.10.23., 1989-90.

Személyek: Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Rajk László, Király Béla, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Csoóri Sándor, Orbán Viktor, Antall József,

Fogalmak: államosítás, pártállam, szocializmus, padlássöprés, ÁVH, koncepciós per, BM III/III.,

A globalizálódó világ és Magyarország

A tanuló értse, hogy mit jelent a globalizáció, és milyen problémákat okoz.

A diákok ismerjék a határon túli magyarság megpróbáltatásait Trianon után, és a jelenkori helyzetüket.

A tanuló ismerje a hazai kisebbségeket.

Értsék, hogy a magyarországi államszerkezete hogyan épül fel a rendszerváltás után.

Fogalmak: alkotmány, nemzetiség, törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, migráció, terrorizmus, globalizáció, 

 

Esemény naptár

Naptár

2022. május 24. kedd  22. hét

Névnapok ma:

Eszter

Névnapok holnap:

Orbán

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Máj
24
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
25
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
26
Tanulmányi kirándulás
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola