Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény fizika 7-8. évfolyam

Minimum követelmény fizika 7-8. évfolyam

Minimum követelmények Fizika 7. osztály

Kompetenciák

A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az

alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania:

- ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai

eszközök működésével;

- az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, alkalmazása;

- alapmennyiségek definiálása;

- mértékegységek, mértékrendszerek használata;

- egyszerű számítások elvégzése;

- egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok

kiértékelése;

- grafikonok, ábrák értékelése, elemzése;

- a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban;

- a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének

megértése, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése;

- időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben.

I. Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások

1. Az anyag belső szerkezete

2. A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei

3. Kölcsönhatások (termikus, mechanikai, mágneses, elektromos, gravitációs)

II. A testek mozgása

A tanulók:

–értsék és tudják alkalmazni a helymeghatározásnál, valamint a mozgások vizsgálatánál a viszonylagosság fogalmát.

–legyenek képesek kísérletre és megfigyelésre alapozva felismerni, jellemezni az egyenletes, az egyenletesen változó haladó mozgásokat kvalitatív, majd kvantitatív módon.

–ismerjék   fel   az   egyenletes   és   az   egyenletesen   változó   mozgásokat,   tudják   ezeket   kvalitatívan   és mennyiségileg is jellemezni.

–tudják   alkalmazni   az   egyenletes   mozgás   sebességének,   az   átlag-,   a   pillanatnyi   sebességnek, az egyenletesen változó mozgás gyorsulásának fogalmát.

–tudjanak mozgásokat jellemző grafikonokat készíteni.

1. A hely és a mozgás viszonylagos

2. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás

3. A változó mozgás

4. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma

III. A dinamika alapjai

A tanulók:

- ismerjék fel a mechanikai kölcsönhatásokat, a bennük résztvevő két vagy több partnert, és nevezzék meg azokat az erőket, amelyek ezeket a hatásokat jellemzik.

–tudják dinamikailag   értelmezni   és   a   gyakorlatban   alkalmazni   a   tömeg,  erő   fogalmát,   valamint mértékegységét.

–értsék a különbséget az egy kölcsönhatásban fellépő két erő és az egymás hatását kiegyenlítő két erő között. Tudatosan keressék az egy testet érő erőket és ezek eredőjét.

-egyenek képesek megfogalmazni és értelmezni a Newton-féle törvényeket.

-tudjanak különbséget tenni a gravitációs erő, a nehézségi erő és a súly között.

–tudják megfogalmazni a különféle mozgások dinamikai feltételét.

–értsék és tudják az erők forgatónyomatékának fogalmát, kiszámítási módját, mértékegységét.

1. A tehetetlenség törvénye. A tömeg

2. A sűrűség

3. Az erő fogalma

4. A legismertebb erőfajták

5. Az erőmérés. Erő-ellenerő

6. Több erőhatás együttes eredménye

7. A súrlódási és a közegellenállási erő

8. A forgatónyomaték

IV. A nyomás

 

1. A nyomás fogalma

2. A folyadékok nyomása

3. A gázok nyomása

4. Közlekedőedények, hajszálcsövek

5. A felhajtóerő. Arkhimédész törvénye

6. A testek úszása, lebegése és elmerülése

V. Energia, energiaváltozások

A tanulók :

–értsék   és   tudják,   hogy   az   energiának,   az   energiaváltozásoknak,   és   így   a   munkának   is   ugyanaz   a mértékegysége.

–legyenek   tisztában   a   teljesítmény   és   a   hatásfok   fogalmával,   azok   szerepével,   az   energiaváltozással   járófolyamatok   jellemzésében;   az   energiatakarékosság   jelentőségével   gazdasági   és   környezetvédelmi szempontból.

1. Az energia fogalma

2. A munkavégzés és a munka

3. Az egyszerű gépek

4. A testek belső energiája. A fajhő

5. Az égés

6. A teljesítmény

7. A hatásfok

VI. Hőjelenségek

A tanulók:

-ismerjék fel a természetben előforduló hőtágulási jelenséget, azok technikai szerepét. A tanult törvények alapján   tudjanak   egyszerű   számításokat   végezni

-ismerjék a hőmérsékletmérés fizika alapjait. Tudják, hogyan készülnek a különböző hőmérsékleti skálák.

-ismerjék   a   gázok   három   állapotjelzőjét   (nyomás,   térfogat,   hőmérséklet),  

1. A hőterjedés

2. A hőtágulás

3. Halmazállapot-változások

Minimum követelmények Fizika 8. osztály

Kompetenciák

A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az

alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania:

- ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai

eszközök működésével;

- az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, alkalmazása;

- alapmennyiségek definiálása;

- mértékegységek, mértékrendszerek használata;

- egyszerű számítások elvégzése;

- egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok

kiértékelése;

- grafikonok, ábrák értékelése, elemzése;

- a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban;

- a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének

megértése, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése;

- időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben.

 

I. Elektromos alapjelenségek. áramerősség, feszültség

A tanulók:

–tudják, hogy az elemi töltés „hordozója” az elektron és a proton; ezek az elemi részecskék határozzák meg a testek elektromos állapotát;

–ismerjék fel és tudják értelmezni az elektrosztatika alapjelenségeit, ezek fontosabb természeti és technikai előfordulásait;

–ismerjék   az   elektromos   mező   fogalmát, 

 - tudjanak egyszerű elektrosztatikai számításos feladatokat megoldani.

1. Az anyag részecskéinek szerkezete

2. A testek elektromos állapota

3. Az elektromos áram. Az áramerősség

4. Az elektromos áramkör

5. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása

6. Az elektromos feszültség

II. Az elektromos ellenállás. Az egyenáram hatásai

A tanulók:

–tudják modellszerűen jellemezni a különféle vezetési típusokat;

–ismerjék   az   áramkört   jellemző   alapvető   fizikai   mennyiségek   (feszültség,   áramerősség,   ellenállás)értelmezését és mértékegységét;

–tudják   Ohm   törvényét   vezetőszakaszra   és   teljes   áramkörre,   ismerjék   a   vezető   ellenállását   befolyásoló tényezőket;

–ismerjék   a   fogyasztók   soros   és   párhuzamos   kapcsolását,   azok   törvényszerűségeit,   tudjanak   ezek alkalmazására egyszerű feladatokat megoldani;

-tudják áramköri ismereteiket alkalmazni a mindennapi elektrotechnikai környezetük megértéséhez;

–ismerjék   az   elektromossággal   kapcsolatos   veszélyeket,   és   tudatosan   alkalmazzák   a   megfelelő   biztonsági szabályokat

–ismerjék a tanultakhoz kapcsolódó jelentősebb fizikusok nevét és szerepét (Volta, Ohm)

1. Az elektromos ellenállás. Ohm törvénye

2. A vezetékek elektromos ellenállása

3. Több fogyasztó az áramkörben

4. Az egyenáram hatásai

5. Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása

III. Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram

1. Az elektromágneses indukció

A tanulók:

–értsék az elektromos energia mozgási indukcióval történő ipari méretű „előállítását”;

–ismerjék és értsék a váltakozó feszültség és áram legfontosabb jellemzőit valamint kapcsolatát;

–értsék, hogy az elektromágneses indukció a mágneses és elektromos mező kölcsönhatása;

–ismerjék a transzformátor működési elvét, legfontosabb törvényszerűségeit, gazdasági jelentőségét;

–ismerjék   a   tanultakhoz   kapcsolódó   nevesebb   külföldi   és   hazai   fizikusok,   mérnökök   nevét   és   szerepét(Ampere, Faraday, Jedlik Ányos, Déri, Bláthy, Zipernowsky)

2. A váltakozó áram

3. A transzformátor

4. Az elektromos távvezetékrendszer

5. Az elektromos áram hatásainak néhány gyakorlati alkalmazása

IV. Fénytan

–tudják, hogy a fény a teljes elektromágneses spektrum egy szűk tartománya;

–tudjanak egyszerű numerikus feladatokat megoldani a fényvisszaverődés,

-ismerjék, hogy a különböző színű fények milyen fizikai mennyiséggel jellemezhetők;

–a   leképezés   geometriai   modellje   alapján   értsék   a   valódi   és   látszólagos   kép   keletkezésének   lényegét,  

–ismerjék a tükrök lencsék néhány gyakorlati alkalmazását;

–ismerjék   a   tanultakhoz   kapcsolódó   jelentősebb   fizikusok   nevét   és   tudománytörténeti   szerepét   (Maxwell,Hertz, Huygens).

1. A fény tulajdonságai

2. Fényvisszaverődés síktükörről

3. Fényvisszaverődés gömbtükörről

4. A fénytörés

5. Fénytani lencsék

6. Optikai eszközök

7. A színek

 

Esemény naptár

Naptár

2021. december 1. szerda  49. hét

Névnapok ma:

Elza

Névnapok holnap:

Melinda,Vivien

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Dec
01
Nincs esemény
Nincs esemény
Dec
02
Nincs esemény
Nincs esemény
Dec
03
Jelentkezés a központi felvételire...
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola