Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2022

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 715/nap 1034/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 662/nap 956/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény 4. évfolyam

Minimum követelmény 4. évfolyam

Magyar irodalom

 A tanuló képes legyen

– előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos olvasása az írásjelek figyelembevételével

- egy oldal terjedelmű szépirodalmi vagy ismeretterjesztő szöveg néma olvasása, a megértés bizonyítása szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával / minimum:40 %-ban

 - megnevezi a szereplőket, azonosítja a történet idejét, és helyszínét, cselekményelemek sorrendjét helyesen állapítja meg

- az olvasott szöveg hiányos vázlatának kiegészítésére

– a memoriterek szöveghű előadására Választható: József A.: Mama, vagy  Kölcsey F.: Himnusz 1-4. versszak)

- a hármas tagolás betartásával, leíró fogalmazás alkotására 5-8 mondatban kép segítségével

 

Magyar nyelv

- a tulajdonnevek nagybetűvel való kezdése

- a mondatok helyesírására vonatkozó szabályok alkalmazása

 - az időtartam helyes jelölése a begyakorolt esetekben

- egyszerű szavak elválasztása önállóan

 - a tanult szófajok megnevezése, a megfelelő kérdőszó használatával

- a tanult igeidők, igemódok felismerése segítséggel

- a j hang helyes jelölése a tanult szófajokban

- a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítése

 - szavak,5-6 egyszerű mondat látó-halló tollbamondás utáni rögzítésére: minimum követelményszint: 40 % elérése

- az 5 tanult mondatfajta biztos használata

- az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segédlettel

– a betűrendbe sorolás szabályait alkalmazni

 • esztétikus, megfelelő tempójú írásra

MATEMATIKA 4. ÉVFOLYAM

Minimum követelmény

 • Gondolkodási módszerek

 A tanuló:

– tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;

 – tudjon halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;

– legyen képes összefüggések felismerésére, megfogalmazására;

 – tudja eldönteni állítások igazságtartamát, igaz, hamis állításokat fogalmazni;

– tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát tanítói segítséggel;

 – ismerje és alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát;

– tudjon folytatni számsorozatokat a felismert szabály alapján;

 • Számelmélet, algebra

 A tanuló:

– tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;

– helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint;

– tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni;

– ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét;

– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel;

– ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;

 – legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);

– tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

 • Függvények, az analízis elemei

– Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.

Geometria, mérések

A tanuló:

– ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat;

– ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú alakzatokat;

– ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során;

 • a tanult mértékegységeket (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) ismerje fel, és tudja az alapvető átváltásokat

– tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét tanítói segítséggel.

4. évfolyam Környezetismeret - A továbbhaladás feltételei

 

A tanuló

–          ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében

–          képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére;

–          képes legyen alapvető természeti jelenségek felismerésére és kép alapján történő megfogalmazására

–          értelmezi a hagyományok szerepét,

–          képes a tanult élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;

–          képes egy természetes életközösség bemutatására,

–          képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismer néhány fő kulturális és természeti értéket és hazánk fő tájegységeit meg tudja nevezni

 • tájékozódjon a domborzati térképen
 • a feladatlap min. teljesítési szintje: 40 %

 

4. évfolyam Ének-Zene - A továbbhaladás feltételei

-A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt. A népdalokat csokorba szedve is énekelheti.

- Képes legyen ritmussort alkotni 3/4-es és 4/4-es ütemben.

-A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps,kézjel, betűkotta).

Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról.

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltassa meg.

A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja.

Etika

Szóbeli vizsga

Az életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, legyen tisztában a legfontosabb személyi adataival.

Érezze a család fontosságát, tudja elhelyezni magát a családja kapcsolatrendszerében.

Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának és lássa át társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki.

A beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás elemi szabályait, a partner személyét figyelembe véve különböző beszédmódokat tudjon alkalmazni.

Legyen képes átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

Érezze a hagyományok közösségmegtartó szerepét.

Tudja megkülönböztetni a valóságos és a virtuális világot a korosztályának megfelelően.

4. osztályos technika tantárgy minimum követelménye

A hétköznapokban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján.

Az egészséges életmód elemi szabályinak ismerete.

A környezeti kultúra értékeinek ismerete és megóvása.

- Jártasság a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak alkalmazásában.

- Ismerje a méréshez szükséges eszközöket, munkája során használja azokat.

- Tudjon egyszerű tárgyakat elkészítése mintakövetéssel.

- Törekedjen a munkaeszközök balesetmentes használatára.

- Aktív részvételre és együttműködésre való törekvés a tevékenységek megvalósítása során.

- Tudatosan törekedjen munka közben a rend és a tisztaság megőrzésére.

- Ismerje az ésszerű takarékosság elvét és lehetőség szerint munkája során alkalmazza.

Vizuális nevelés minimum követelményei a 4. évfolyamon

Vizuális kifejezés:

 • Képes a vizuális megfigyelésre, mely során a személyes emlékből származó tapasztalatokat használja fel. Képes ezek megjelenítésére különböző technikákkal.
 • Fel tudja ismerni a színek hangulati hatását és ezt alkalmazni tudja az egyéni sínválasztásban.
 • Rendelkezik alapvető kompozíciós és térábrázoló képességgel.

Vizuális kommunikáció:

 • Képes a környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások azonosítására, vizuális megfigyelésére, értelmezésére, a tapasztalatok és információk rögzítésére szöveg és kép segítségével.
 • Képes egy valós vagy képzeletbeli dolog számára plakát, szórólap tervezésére, kivitelezésére a betű, kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából.
 • Meg tudja figyelni és értelmezni az emberi gesztusokat, testnyelvi jelzéseket. Az összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségével képes ezt megjeleníteni.
 • Felismeri és beazonosítja a bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegeket (pl. televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok), felidézi saját médiaélményeit és megjeleníti azokat.
 • Képes saját érzelmek felismerésére és képi kifejezésére.

Testnevelés minimumszint 4. évfolyam

a tanuló tudjon:

 • Futni 5 percen keresztül megállás nélkül
 • Rajtgyakorlatokat végrehajtani (álló, guggoló rajt)
 • Ismerje fel a vezényszavakat, rendgyakorlatokat tudjon végrehajtani
 • Alapvető gimnasztikai alapformákat hajtsa végre pontosan
 • Tudjon gurulóátfordulást végrehajtani előre és hátra ( az utóbbit ha nem megy, segítséggel)
 • Tudjon kúszni, mászni, támaszkodni, függeszkedni
 • Mozgásmintákat tudjon reprodukálni
 • Tudjon labdát vezetni helyben és mozgás közben
 • Hajtsa végre pontosan az egykezes átadást, átvételt
 • Tudjon távolt ugrani helyből és guggolótechnikával
 • Tudjon kislabdát hajítani.helyből
 • Vegyen részt a testnevelési játékokban
 • Legyen képes a szabályokat követni és betartani.

 

Esemény naptár

Naptár

2022. november 27. vasárnap  48. hét

Névnapok ma:

Virgil

Névnapok holnap:

Stefánia

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

Magyar mecénások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Nov
27
Nincs esemény
Nincs esemény
Nov
28
Nincs esemény
Nincs esemény
Nov
29
Nincs esemény
Nincs esemény
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola