Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény 3. évfolyam

Minimum követelmény 3. évfolyam

MAGYAR IRODALOM

minimum szint 3. évfolyam:

 - egy oldal terjedelmű szépirodalmi, fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő szöveg néma olvasása

 - a megértés bizonyítása szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával / 40 %-ban

 - megnevezi a szereplőket, azonosítja a történet idejét, és helyszínét, cselekményelemek sorrendjét helyesen állapítja meg

- memoriter szöveghű elmondása ( Választható: Petőfi S.: Füstbement terv, Petőfi S.: Nemzeti dal 1-4. versszak)

 - egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal

- ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasása

 - hat-nyolc értelmes, összefüggő mondat írása megadott vagy választott témáról képek alapján

- hármas tagolás alkalmazása

 

Magyar nyelv

- a tulajdonnevek nagybetűvel való kezdése

- a mondatok helyesírására vonatkozó szabályok alkalmazása

 - az időtartam helyes jelölése a begyakorolt esetekben

- egyszerű szavak elválasztása önállóan

 - igék, főnevek, melléknevek felismerése és szófajának megnevezése, a megfelelő kérdőszó használatával

- a j hang helyes jelölése a tanult szófajokban

- a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítése

 - a szöveg mondatokra tagolása

 - írásmunkák elvégzése olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükséges tempóban

 - az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segédlettel

- minimum követelményszint: 40 % elérése

 

Minimum követelmények 3. évfolyam Matematika:

• Gondolkodási módszerek alapozása követelmények:

A tanuló tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;

 - ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;

- állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,;

- tudjon egyszerű nyitott mondatokat tanítói segítséggel

•             Számtan, algebra követelmények:

A tanuló tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.

- Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.

- Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.

- Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.

- Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.

 - Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.

- Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval).

- Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.

- Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával, tanítói segítséggel.

•             Geometria, mérés követelmények:

A tanuló ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.

 - Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.

 - Tudjon megoldani szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, 1, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc)-tanítói segítséggel

-  feladatlap min. teljesítési szintje: 40 %

Környezetismeret, 3. évfolyam:

Továbbhaladás feltételei:

 • A tanuló legyen képes a zöldterületen élő leggyakoribb élőlények felismerésére, megnevezésére, jellemzésére.
 • Vegye észre a növények és állatok sokrétű kapcsolatát, szimbiózisát, tudjon rá példát mondani.
 • Ismerje a növényi szervek feladatát. Vegye észre a növényi élet ciklusait.
 • Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő hőmérsékletre, fényre van szükség. Ismerje a növények és állatok legfontosabb hasonlóságait, lássa a táplálékok megszerzése közti különbséget.
 • Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.
 • Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek.
 • Tudja a mentők, rendőrök, tűzoltók telefonszámát, értesítési módjukat.
 • Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton.
 • Állapítsa meg helyesen az iránytű segítségével a fővilágtájakat.
 • Ismerje meg lakóhelyét, tudjon tájékozódni az arról készített térképen.
 • Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost.
 • Ismerje fel képekről Budapest nevezetességeit.
 • Legyen képes felfedezni a fővárosi és a vidéki élet közötti különbségeket.
 • Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét.
 • feladatlap teljesítési szintje: min.40 %

 

Etika

Szóbeli vizsga

Az életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, legyen tisztában a legfontosabb személyi adataival.

Érezze a család fontosságát, tudja elhelyezni magát a családja kapcsolatrendszerében.

Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának és lássa át társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki.

A beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás elemi szabályait, a partner személyét figyelembe véve különböző beszédmódokat tudjon alkalmazni.

Legyen képes átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

Érezze a hagyományok közösségmegtartó szerepét.

Tudja megkülönböztetni a valóságos és a virtuális világot a korosztályának megfelelően.

ÉNEK-ZENE                 3. osztály

 • A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt. A népdalokat csokorba szedve is énekelheti.
 • Képes legyen ritmussort alkotni 2/4-es és 4/4-es ütemben.
 • A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps, kézjel, betűkotta).
 • Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltassa meg.
 • A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja.

Minimum követelmény

3. osztály

Rajz

 • Tudja, mi az azonosság, hasonlóság.
 • Ismerje a fő- és mellékszíneket.
 • Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.
 • Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni.
 • Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.
 • Ismerjen néhány népművészeti technikát.
 • Legyen képes alkalmazni néhány technikát.
 • Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.
 • Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során.
 • Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát.

Technika

 • Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
 • A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
 • A hétköznapokon használatos anyagok felismerése.
 • Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel.
 • Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
 • Közlekedési szabályok betartása.

Testnevelés minimumszint 3. évfolyam

a tanuló tudjon:

 • Futni 4 percen keresztül megállás nélkül
 • Rajtgyakorlatokat végrehajtani (álló, guggoló rajt)
 • Ismerje fel a vezényszavakat, rendgyakorlatokat tudjon végrehajtani
 • Alapvető gimnasztikai alapformákat hajtsa végre pontosan
 • Tudjon gurulóátfordulást végrehajtani előre és hátra ( az utóbbit ha nem megy, segítséggel)
 • Tudjon kúszni, mászni, támaszkodni, függeszkedni
 • Mozgásmintákat tudjon reprodukálni
 • Tudjon labdát vezetni helyben és mozgás közben
 • Hajtsa végre pontosan az egykezes átadást, átvételt
 • Tudjon távolt ugrani helyből és guggolótechnikával
 • Vegyen részt a testnevelési játékokban
 • Legyen képes a szabályokat követni és betartani.

 

Esemény naptár

Naptár

2022. május 24. kedd  22. hét

Névnapok ma:

Eszter

Névnapok holnap:

Orbán

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Máj
24
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
25
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
26
Tanulmányi kirándulás
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola