Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2022

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 715/nap 1034/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 662/nap 956/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény 2. évfolyam

Minimum követelmény 2. évfolyam

Minimum követelményszint 2. évfolyam végére

Magyar irodalom - Olvasás

A tanuló képes legyen:

 • ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására (szövegértés néma olvasással),

                   Néma szövegértő olvasásának minimum követelményszintje: 40%

 • kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására rövid mondatokban
 • tanult memoriterek szöveghű elmondására /Választható: Petőfi S.: Anyám tyúkja, József Attila: Altató, Petőfi Sándor: Itt van az ősz…/
 • szavak, szószerkezetek,rövid mondatok néma és hangos olvasására, minimum a szavak szintjén olvasó.
 • olvasott szöveg tartalmának elmondására tanítói kérdésekre

 

 

Magyar nyelv-Írás

 

 • Szabályos betűalakításra és betűkapcsolásra a szavak, szókapcsolatok, mondatok és rövid szövegek írásakor.
 • Az íráshasználat normáinak megtartására.
 • Elvárható tempójú írásra.
 • Két-három összefüggő mondat leírására másolással, tollbamondás után vagy emlékezetből. Minimum követelményszint: 40 %.
 • A mondat, a szó, a hang, a betű felismerésére és megnevezésére.
 • Az ábécé hangjainak felsorolására.
 • A betűrend használatára egyszerűbb gyakorlati feladatokban.
 • A hangok csoportosítására fajtájuk és időtartamuk szerint.(Rövid/Hosszú Magánhangzók, Mássalhangzók)
 • A szótagolás szabályszerűségeinek felismerésére.
 • A szótő felismerésére, a toldalékok jelölésére.
 • A toldalékos szavak felismerésére szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotására segítséggel
 • A -ba, -be, -ban, -ben ragos szóalakok helyes használatára és leírására.
 • A beszélői szándék felismerésére a kijelentő és a kérdő mondatokban.Megnevezésükre.
 • A j és ly használatára az ismert szókincs körében, legalább 40 % elérése.

Szabályismeret és alkalmazás:

 • az időtartam jelölésére;
 • a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok( segítséggel);
 • A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölésére, alkalmazására írásbeli feladatokban.
 • Mondatok szavakra bontására.

Matematika

- Adott szabályú sorozat folytatása.

- Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.

 - A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert tulajdonságokkal.

- A számok közötti kapcsolatok felismerése.

- Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban 100-as számkörben.

- A kisegyszeregy biztonságos ismerete.

- A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése.

 - Tagok felcserélhetőségének ismerete.

- Fordított műveletek alkalmazása.

- A műveletek közötti kapcsolatok felismerése.

- Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról.

- Egyszerű nyitott mondat megoldása tanítói segítséggel.

- Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tanítói segítséggel.

-  a feladatlap megoldásának minimum teljesítési szintje: 40 %

Minimum követelmények környezetismeret 2. osztály

Képességeinek megfelelően második osztály végén a tanuló:

 • tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni a tanult testrészeket.
 • ismerje és használja pontosan az előtte, mögötte, alatta, fölötte, mellette kifejezéseket.
 • ismerje iskolája nevét és pontos címét.
 • tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.
 • tudja helyes sorrendben felsorolni a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat és az évszakokat.
 • nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit és a hozzájuk tartozó hónapok neveit.
 • ismerje fel környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságát.
 • tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni kérdések segítségével.
 • mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit.
 • ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint ezek arányos fogyasztását egészsége érdekében.
 • ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat és azok elkerülésének módját.
 • legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a mérőeszközöket, tudja lejegyezni mérési eredményeit.
 • legyen képes megoldani az írásbeli feladatokat minimum 40%-ban.

 

Etika

Szóbeli vizsga

Az életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, legyen tisztában a legfontosabb személyi adataival.

Érezze a család fontosságát, tudja elhelyezni magát a családja kapcsolatrendszerében.

Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának és lássa át társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki.

A beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás elemi szabályait, a partner személyét figyelembe véve különböző beszédmódokat tudjon alkalmazni.

Legyen képes átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

Érezze a hagyományok közösségmegtartó szerepét.

Tudja megkülönböztetni a valóságos és a virtuális világot a korosztályának megfelelően.

Minimum követelmények ének-zene 2. osztály

 

Második osztály végén a tanuló legyen képes:

 • jó hangmagasságban egy dal eléneklésére emlékezetből.

(választható: Tik csak esztek, isztok; Méz,méz,méz; A tokaji szőlőhegyen; Cifra palota; Egyél libám; Még azt mondják; Mély erdőn, Kinyílt a rózsa; Hatan vannak a mi ludaink; Virágéknál ég a világ)

 • a választott dal éneklésére egyenletes mérő tapsolásával.
 • a tanult ritmikai elemek megnevezésére gyakorlónévvel.

(tá-negyed, titi-nyolcadpár, szün-negyed szünet, táá-félérték, szüün-félérték szünete)

 • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmus visszatapsolására.
 • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmusgyakorlat tapsolására segítséggel.
 • a tanult ritmusértékekkel kettes és négyes ütemek alkotására segítséggel.
 • egyszerű dallamfordulatok (sz,l,m,d) visszaéneklésére segítséggel.
 • a tanult szolmizációs hangok (sz,l,m,r,d) megnevezésére, kézjelének bemutatására.
 • felismerni és megnevezni képről a hegedűt, zongorát, trombitát.
 • a tanult fúvós és vonós hangszerek szétválogatására képek segítségével.

 

Kimeneteli követelmények 2. évfolyam:

 • Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
 • Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
 • Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
 • A felszerelés önálló rendben tartása.
 • A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
 • Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
 • A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
 • Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
 • Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.
 • Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése.
 • A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását).
 • A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.
 • Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése.
 • Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

Minimum követelmény:

 • Tudja, mi az azonosság, hasonlóság.
 • Legyen tisztában a beállítás tárgyainak arányával.
 • Tudja, mi a kontraszt.
 • Ismerje a fő- és mellékszíneket.
 • Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.
 • Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni.
 • Legyen jártas az eszköznélküli anyagalakításban.
 • Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.
 • Legyen képes egyszerű bábokat tervezni, megalkotni.
 • Ismerjen néhány népművészeti technikát.
 • Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni a közlekedés vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.
 • Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során.
 • Ismerje lakóhelyének legalább egy nevezetes műalkotását.
 • Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát.

 

Technika 2. évfolyam                                                                   

Követelmények:

 - Ismerjék az ember természetátalakító munkáját.

- Tartsák be a munkahelyi szokásokat, a csoportmunka szabályait.

- Ismerjék a vizsgált anyag tulajdonsága és felhasználhatósága közötti összefüggést.

- Legyenek képesek az elvégzendő munkához szükséges eszközök és szerszámok balesetmentes használatára.

- Legyenek képesek játékok, használati tárgyak megtervezésére (vázlatrajzok készítésére), elkészítésére a tanult műveletek alkalmazásával.

- Alkalmazzák a gyalogos közlekedés tanult szabályait.

- Alkalmazzák a tömegközlekedési eszközök használatára vonatkozó szabályokat.

 

Minimum követelmény:

 • Legyenek képesek az alapvető viselkedési normák szerint élni.
 • Maguk körül rendet tartani.
 • Az ember természetátalakító munkájának megismerése (lakóhely és lakótér).
 • Az anyagok tanult tulajdonságainak ismerete.
 • Az elvégzendő munkákhoz szükséges eszközök és szerszámok biztos, balesetmentes használata.
 • Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A rajzelemek helyes alkalmazása.
 • Egyszerű tervezés, építés.
 • A háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások megismerése és elmesélése.

Optimum követelmény:

 • Térérzékelés, konstruáló képesség fejlesztése.
 • Többféle megoldás keresése a tervezésben.
 • Méretarányok megfigyelése és alkalmazása.
 • Lényeges és lényegtelen ismérvek szétválasztása.
 • Játéktárgyak kialakítása, elkészítése egyre nagyobb önállósággal.
 • Összefüggések felfedezése tárgyak funkciója és anyagi tulajdonságaik között.
 • Az anyagokhoz és a készítendő munkadarabhoz megfelelő művelet tervezése, munkaeszköz megválasztása.
 • Feladattudat fejlesztése.
 • Veszélytudat kialakítása (a járművek használatával kapcsolatos veszélyhelyzetek ismerete).

Testnevelés minimumszint 2. évfolyam

a tanuló tudjon:

 • Tartós futás 3 percen keresztül megállás nélkül
 • Futómozgást kialakító feladatok, játékok végzése
 • Ismerje fel a vezényszavakat, rendgyakorlatokat tudjon végrehajtani
 • Alapvető gimnasztikai alapformákat hajtsa végre pontosan
 • Tudjon kúszni, mászni, támaszkodni, függeszkedni
 • Mozgásmintákat tudjon reprodukálni
 • Tudjon távolt ugrani helyből
 • Vegyen részt a testnevelési játékokban
 • Legyen képes a szabályokat követni és betartani.
 • Alakzatok gyors felvétele és változtatása.
 • Játékos és határozott formájú szabad - társas- és kézi-szergyakorlatok végrehajtása
 • Gyors indulás különféle testhelyzetekből.
 • Az ütközések, baleset elkerülése a fogójátékokban és futás feladatokban, térnyerés a fogóval szemben.
 • Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban.
 • Távolba és célba dobás egy és két kézzel.
 • Egyszerű támasz, függő- és egyensúly gyakorlatok végrehajtása.
 • Labdás feladatok.

 

Esemény naptár

Naptár

2022. november 27. vasárnap  48. hét

Névnapok ma:

Virgil

Névnapok holnap:

Stefánia

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

Magyar mecénások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Nov
27
Nincs esemény
Nincs esemény
Nov
28
Nincs esemény
Nincs esemény
Nov
29
Nincs esemény
Nincs esemény
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola