Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény 1. évfolyam

Minimum követelmény 1. évfolyam

Minimum követelményszint 1.osztály

Magyar irodalom

Olvasás:

 • Értse az egyszerű utasításokat, szóbeli közléseket
 • Tudjon helyesen köszönni, kérni, megköszönni
 • Ismerje fel a betűket
 • Legyen képes a betűk összeolvasására szótagoló olvasással
 • Felkészülést követően lassú folyamatossággal tudjon egy tankönyvi nehézségű szöveget felolvasni
 • Képes legyen egy rövid hallott vagy olvasott szöveg tartalmát képek segítségével elmondani
 • Tankönyvi nehézségű szöveg megértésére legyen képes néma olvasással
 • Tudjon a szöveg tartalmára irányuló kérdésekre válaszolni, egyszerű feladatokat megoldani
 • Olvasási hibáit segítségadással javítsa
 • Képes legyen 1-2 rövid mondókát emlékezetből elmondani
 • Magyar nyelv

Írás:

 • Ismerje a betűelemeket
 • Ismerje a magyar ábécé betűinek írott alakjait
 • Rövid szavakat, szókapcsolatokat, rövid mondatokat másoljon írott és nyomtatott mintáról
 • Jelölje a mondatkezdést nagybetűvel, a mondatzárást írásjellel
 • Ismerje a rövid-hosszú időtartam, és a j-ly jelölési módjait
 • Kiejtés szerinti rövid szavak , szókapcsolatok írása tollbamondással- a tanuló fejlettségi szintjének megfelelően
 • Képes legyen a j-ly helyes jelölésére a tankönyvből megismert szavak min. 40%-ban
 • Tapasztalat útján tudja megkülönböztetni a hangot, betűt, szótagot, szót, mondatot, szöveget
 • Legyen képes a tanuló saját nevének önálló, helyes leírására

1. osztály/ matematika

I. Gondolkodás

  –  tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni

  –  legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben)

  – legyen képes egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni;

II. Számtan, algebra

  –  tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint;

  –  biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben;

  –  Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs jelek alkalmazása. 

  –  képezzen egyszerű szabály alapján növekvő és csökkenő szám sorozatokat;

  –  ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben;

  –  ismerje fel a páros és páratlan számokat;

  –  tudja a számok szomszédjait;

  –  tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni;

  –  legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában;

  –  tudjon egyszerű szöveges feladatot lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel tanítói segítséggel.


III. Geometria, mérés

 –  legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával; (alatta, felette, mellette…)

  –  ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört;

 • a fenti, megjelölt tematikus egységek követelményeinek alkalmazása a kiadott feladatlapon : minimum teljesítés: 40 %

                                 környezetismeret 1. osztály

Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló:

 • tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit.
 • tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban.
 • ismerje iskolája nevét és pontos címét.
 • tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.
 • tudja helyes sorrendben felsorolni a hét napjait, a hónapokat és az évszakokat.
 • tudja megnevezni a napszakokat képek segítségével.
 • tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával szóban és rajzban.
 • konkrét esetekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni.
 • ismerje fel a lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit.
 • tudja szétválogatni az állatokat és a növényeket.
 • az állatok közül tudja megkülönböztetni az emlősöket, madarakat és rovarokat.
 • tudja megoldani az írásbeli feladatokat minimum 40%-ban.

 

Etika

Szóbeli 

Az életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, legyen tisztában a legfontosabb személyi adataival.

Érezze a család fontosságát, tudja elhelyezni magát a családja kapcsolatrendszerében.

Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának és lássa át társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki.

A beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás elemi szabályait, a partner személyét figyelembe véve különböző beszédmódokat tudjon alkalmazni.

Legyen képes átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

Érezze a hagyományok közösségmegtartó szerepét.

Tudja megkülönböztetni a valóságos és a virtuális világot a korosztályának megfelelően.

                                          ének-zene 1. osztály

Első osztály végén a tanuló legyen képes:

 • jó hangmagasságban egy dal eléneklésére emlékezetből.

(választható: Hajlik a meggyfa; Kék selyemkendő; Én kis kertet; Körtéfa; Mit játsszunk lányok?; Csíp, csíp, csóka; Iglice, szívem; Fehér liliomszál; Kis kece lányom; Elvesztettem zsebkendőmet)

 • a választott dal játékának eljátszására.
 • egyenletes mérő tapsolásával egy mondóka elmondására segítséggel.

(választható: Ecc, pecc, kimehetsz; Erre kakas; Antanténusz)

 • a tanult ritmikai elemek megnevezésére gyakorlónévvel.

(tá-negyed, titi-nyolcadpár, szün-negyed szünet)

 • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmus visszatapsolására.
 • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmusgyakorlat tapsolására segítséggel.
 • a tanult ritmusértékekkel kettes ütemek alkotására segítséggel.
 • egyszerű dallamfordulatok (sz,l,m) visszaéneklésére segítséggel.
 • a tanult szolmizációs hangok (sz,l,m,d) megnevezésére, kézjelének bemutatására.
 • felismerni és megnevezni képről a hegedűt, zongorát, trombitát.

Rajz és vizuális nevelés 1-2. évfolyam követelményrendszere

 

Kimeneteli követelmények 1. évfolyam:

 • Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
 • Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
 • Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
 • A felszerelés önálló rendben tartása.
 • A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
 • Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
 • A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
 • Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
 • Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.
 • Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását).
 • A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.
 • Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése.
 • Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

                               Minimum követelmény:

 • Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni.
 • Ismerkedjen meg a természet és az ember alkotta jelekkel.
 • Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb).
 • Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét.
 • Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni.
 • Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására.
 • Fejlődjön esztétikai érzéke.
 • Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni.
 • Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés).
 • Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör.

                                    Technika 1. évfolyam

Célok és feladatok:(1-2. évfolyamra vonatkozóan)

– A technika tantárgy tanításának célja, hogy hozzájáruljon a kisiskolások teljes személyiségformálásához, modern technikai szemléletmódjuk kialakításához.

 – A megismerő-, cselekvő- és kommunikációs képességek együttes fejlesztésével alapozza meg a technikai műveltségüket, fejlessze kézügyességüket, készítse fel őket a biztonságos közlekedésre, a kulturált közlekedési magatartásformák elsajátítására, a vészhelyzetek elkerülésére, egészségük tudatos megóvására és az önellátásra.

– Kiemelten fejlessze a tanulók azon képességeit, amelyek lehetővé teszik a technikai környezetükben történő tájékozódást, annak elemzését, a változások és a fejlődés megértését, a technikai problémák felismerését és megoldását.

 – A természetes gyermeki kíváncsiságra alapozva a gyermekek megismertetése a természet közeli életmódhoz szükséges ismeretekkel, illetve egy-egy kézműves mesterség alapfogásaival.

Követelmények:

– Ismerjék fel a technika szükségességét, hasznát, hátrányait és veszélyeit.

– Figyeljék meg és elemezzék a technikai környezetet megadott vagy választott szempontok alapján, keressék az ok-okozati összefüggéseket.

– Ismerjék fel a technikai problémákat, keressék azok megoldási lehetőségeit.

– Ismerjék az iskolai tárgykészítő munka fő fázisait: előkészítő, kivitelező és befejező munkálatokat.

– Egyre nagyobb önállósággal vegyenek részt a technikai megoldások tervezésében, kivitelezésében, ellenőrzésében, tökéletesítésében és értékelésében.

– Munkavégzés közben tartsák be az elemi munkaszokásokat.

– Alkalmazzon a gyakorlatban az önálló tanulási szokásokat, módszereket.

– Egyre nagyobb biztonsággal vegyenek részt a gyalogos közlekedésben.

– Alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos kulturált magatartási szokásokat.

– Ismerjék az egészségmegőrzés elemi szabályait.

– Legyenek képesek az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenységre.

– Aktívan vegyenek részt a családi munkamegosztásban.

 

Minimum követelmény:

 • Tartsák be az elemi munkaszokásokat (helyes testtartás, rendet, balesetvédelmet).
 • Ismerjék a vizsgált anyagok érzékszervi tapasztalás során megismerhető tulajdonságait.
 • Legyenek képesek utánzással egyszerű játékok és használati tárgyak elkészítésére.
 • Tudják alkalmazni a gyalogos közlekedés legfontosabb szabályait.
 • Ismerjék, alkalmazzák a biztonságos és kulturált magatartásformákat a tömegközlekedési eszközök igénybevételekor.

Optimum követelmény:

 • Különböztesse meg a tanuló a természetes és az emberi alkotással létrehozott tereket, formákat.
 • Személyes igényeit, szükségleteit tudja megnevezni, a megvalósításában legyenek ötletei.
 • Rendelkezzen alapvető tervezési jártassággal algoritmus alapján.
 • A természetben és környezetében található lapszerű, vonalszerű anyagot tudja összehasonlítani érzékelhető tulajdonságaik alapján.
 • Tapasztalatai alapján válogassa szét, milyen célra, miért, milyen feltételek mellett, milyen műveletek során, milyen eszközökkel lehet a megismert anyagot felhasználni.
 • Fokozott önállósággal készítsenek egyszerű játékokat, hasznos tárgyat, ajándékot.
 • Vigyázzon munkahelyének rendjére, öltözete tisztaságára.
 • Biztonsággal közlekedjen járdán és úttesten, ismerje a forgalomirányítás jelzéseit.

 

                                          Testnevelés minimumszint 1. évfolyam

a tanuló tudjon:

 • Tartós futás 2 percen keresztül megállás nélkül
 • Futómozgást kialakító feladatok, játékok végzése
 • Ismerje fel a vezényszavakat, rendgyakorlatokat tudjon végrehajtani
 • Alapvető gimnasztikai alapformákat hajtsa végre pontosan
 • Tudjon kúszni, mászni, támaszkodni, függeszkedni
 • Mozgásmintákat tudjon reprodukálni
 • Tudjon távolt ugrani helyből
 • Vegyen részt a testnevelési játékokban
 • Legyen képes a szabályokat követni és betartani.
 • Alakzatok gyors felvétele és változtatása.
 • Játékos és határozott formájú szabad - társas- és kézi-szergyakorlatok végrehajtása
 • Gyors indulás különféle testhelyzetekből.
 • Az ütközések, baleset elkerülése a fogójátékokban és futás feladatokban, térnyerés a fogóval szemben.
 • Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban.
 • Távolba és célba dobás egy és két kézzel.
 • Egyszerű támasz, függő- és egyensúly gyakorlatok végrehajtása.
 • Labdás feladatok.

 

Esemény naptár

Naptár

2022. május 24. kedd  22. hét

Névnapok ma:

Eszter

Névnapok holnap:

Orbán

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Máj
24
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
25
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
26
Tanulmányi kirándulás
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola