Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény vizuális kultúra 5-8. évfolyam

Minimum követelmény vizuális kultúra 5-8. évfolyam

5. ÉVFOLYAM

 

 • A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek ismerete és alkalmazása (pont, vonal, folt, fény-árnyék, szín).
 • Kompozíciós alapelvek megfelelő használata a képalkotásban (szimmetrikus, aszimmetrikus, centrális, átlós).
 • A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.
 • Szöveg és kép együttes alkalmazása (plakáttervezés, képregény).
 • Műalkotások megfigyelése alapján művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori egyiptomi, ókori görög és római) stílusjegyeinek felismerése, összehasonlítása.
 • Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése.
 • Egyszerű tér- és tárgytervezés és alakítás meghatározott célból, különféle eszközökkel (pl. rajzos vázlat, modellezés).
 • Színtani alapfogalmak ismerete és megfelelő alkalmazása (alapszínek, komplementer színek, színharmónia, színkontraszt).
 • Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel (illusztrációkészítés).

 

 

6. ÉVFOLYAM

 

 • A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek ismerete és alkalmazása (pont, vonal, folt, fény-árnyék, szín, méret, arány, textúra, faktúra).
 • Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során (pl. ceruzarajz, montázs, kollázs, akvarellfestés, tempera).
 • Műalkotások megfigyelése alapján művészettörténeti korszakok, (pl. népvándorlás kori művészet, romanika, gótika, reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek felismerése, összehasonlítása.
 • Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése, képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása.
 • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
 • A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése és ábrázolása síkban különböző technikákkal (pl. ceruza, kréta, akvarell, tempera).
 • Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése.
 • Szöveg és kép együttes alkalmazása (grafikai kiadványok tervezése).
 • A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása (szimbólumterv, titkosírás tervezése).

 

 

7. ÉVFOLYAM

Kifejezés, képzőművészet

1. Érzelmek, hangulatok kifejezése

- Legyen képes vegyes technikával képi közléseket létrehozni.

- Tudjon tanulmányrajzot készíteni egyszerű tárgyról (papírhenger, gömb), melyen bemutatja a tónusozás szerepét a plasztikus forma megjelenítésében.

- Ismerje a fő és mellékszíneket, tudja temperából kikeverni a mellékszíneket.

Portré

- Tudja elhelyezni a szem, az orr, a száj tengelyét (fő arányok).

- Tudja alkalmazni a fény-árnyékot a térmélység, a plasztikus forma megjelenítésében.

- Legyen képes alkalmazni a színek érzelmi hatását egy színes portré festésekor, ahol egy hangulatot vagy belső tulajdonságot kell megerősíteni színekkel.

- Tudjon tervezni különböző álarcokat (velencei, busó, törzsi álarcok, állatokat ábrázoló maszkok)

 

Ábrázolási rendszerek

- Ismerje a perspektivikus (távlati) ábrázolás jellemzőit (vonal-, levegő- és színperspektíva)

- Ismerje a Monge-vetületi ábrázolást (felülnézet, elölnézet, oldalnézet), és több-kevesebb önállósággal tudjon megoldani ilyen szerkesztési feladatot.

- Legyen képes vetületi rajz alapján az ábrázolt tárgyat térben elképzelni, megrajzolni (pl. csonkolt kocka vetületi képei).

- Ismerje az axonometrikus ábrázolás alapjait (egyméretű és kétméretű axonometria), több-kevesebb önállósággal tudjon megoldani ilyen szerkesztési feladatot.

 

2. A művészi közlés, mű és jelentése

- Legyen tisztában abarokk kor fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.

- Legyen tisztában aklasszicizmus fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.

- Legyen tisztában aromantika fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.

- Legyen tisztában arealizmus fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.

- Legyen tisztában azimpresszionizmus fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.

- Legyen tisztában aszecesszió fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni legalább három alkotást.

 

- Adott elemzési szempontok szerint legyen képes műalkotásokat összehasonlítani.

- Legyen képes kompozíciós és színvázlatokat készíteni műalkotásokról.

 

- Ismerje a megadott fogalmakat, tudja megnevezni, milyen témakörben tanultuk azokat, képes legyen önállóan (szükség esetén kis segítséggel)megfogalmazni azok jelentését, jellemzőit.

 

Fogalmak: portré, árnykép (sziluett), idealizált ábrázolás, önarckép, karikatúra, axonometria, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, kompozíció, impresszió, tájkép, képkivágás, takarás, forma, szín, tónus, irány, térbeliség, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), mozgásfázisok, kollázs, montázs (filmrészletek összevágása = montírozása), vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva, iránypont, egy iránypontos perspektíva, két iránypontos perspektíva, csendélet, ellenreformáció, voluta, illuzionista festészet, baldachin, csavart oszlop, reformkor, színpadias, vasbeton, historizmus, népi életképek, tisztaszoba, szuszék.

Vizuális kommunikáció

1. Magyarázó képek, rajzok

- Legyen képes képzeletbeli jelzőtáblát tervezni figyelembe véve a piktogramok jellemzőit, illetve a táblák színének, formájának szerepét (tájékoztató □, veszélyt jelző ∆, tiltó táblák ○).

2. Mozgóképi közlés

- Legyen képes egyszerű mozgásfázisok lerajzolásával „pörgetős füzet” készítésére.

3. Vizuális kommunikációs formák

- Ismerjen néhány hagyományos sokszorosítógrafikai eljárást, legalább ezek egyikében rendelkezzen megfelelő jártassággal.

- Legyen képes saját névjegykártyát tervezni figyelve a kép és betű kapcsolatára, a névjegykártya stílusának megfelelő betűtípus, színvilág megválasztására.

- Ismerje a megadott fogalmakat, tudja megnevezni, milyen témakörben tanultuk azokat, képes legyen önállóan (szükség esetén kis segítséggel)megfogalmazni azok jelentését, jellemzőit.

Fogalmak: Egyezményes jel, jelrendszer, tér-idő változás, (grafikon), (diagram), állókép és mozgókép különbözősége, a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi szerkesztés/montázs), közvetlen és közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes forgatókönyv, fotográfia, mozgókép.

Tárgy- és környezetkultúra

1. Tervezett, alakított környezet

- Vonaldíszek, sorminták alkalmazásával tervezzen ruhát vagy kiegészítőt (apró, ismétlődő minták alkalmazása, ritmusosság).

- Legyen képes jelen kori használati tárgyat tervezni barokk stílusban.

- Legyen képes vegyes kollázst létrehozni.

2. Az épített környezet története

- Ismerje a megadott fogalmakat, tudja megnevezni, milyen témakörben tanultuk azokat, képes legyen önállóan (szükség esetén kis segítséggel)megfogalmazni azok jelentését, jellemzőit.

Fogalmak: Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, , amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet. tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem.

 

 

 

 

8. ÉVFOLYAM

 

 • Több jól megkülönböztethető technika tudatos használata az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében (pl. kollázs, montázs).
 • Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
 • Műalkotások megfigyelése alapján művészettörténeti korszakok (pl. a századforduló és a XX. első felének avantgard irányzatai) stílusjegyeinek felismerése, összehasonlítása.
 • A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
 • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
 • Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása.
 • Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuálisan értelmezhető megjelenítése.

 

Esemény naptár

Naptár

2022. május 24. kedd  22. hét

Névnapok ma:

Eszter

Névnapok holnap:

Orbán

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Máj
24
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
25
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
26
Tanulmányi kirándulás
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola