Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény 4. évfolyam

Minimum követelmény 4. évfolyam

Magyar irodalom

 A tanuló képes legyen

– előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos olvasása az írásjelek figyelembevételével

- egy oldal terjedelmű szépirodalmi vagy ismeretterjesztő szöveg néma olvasása, a megértés bizonyítása szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával / minimum:40 %-ban

 - megnevezi a szereplőket, azonosítja a történet idejét, és helyszínét, cselekményelemek sorrendjét helyesen állapítja meg

- az olvasott szöveg hiányos vázlatának kiegészítésére

– a memoriterek szöveghű előadására Választható: József A.: Mama, vagy  Kölcsey F.: Himnusz 1-4. versszak)

- a hármas tagolás betartásával, leíró fogalmazás alkotására 5-8 mondatban kép segítségével

 

Magyar nyelv

- a tulajdonnevek nagybetűvel való kezdése

- a mondatok helyesírására vonatkozó szabályok alkalmazása

 - az időtartam helyes jelölése a begyakorolt esetekben

- egyszerű szavak elválasztása önállóan

 - a tanult szófajok megnevezése, a megfelelő kérdőszó használatával

- a tanult igeidők, igemódok felismerése segítséggel

- a j hang helyes jelölése a tanult szófajokban

- a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítése

 - szavak,5-6 egyszerű mondat látó-halló tollbamondás utáni rögzítésére: minimum követelményszint: 40 % elérése

- az 5 tanult mondatfajta biztos használata

- az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segédlettel

– a betűrendbe sorolás szabályait alkalmazni

 • esztétikus, megfelelő tempójú írásra

MATEMATIKA 4. ÉVFOLYAM

Minimum követelmény

 • Gondolkodási módszerek

 A tanuló:

– tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;

 – tudjon halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;

– legyen képes összefüggések felismerésére, megfogalmazására;

 – tudja eldönteni állítások igazságtartamát, igaz, hamis állításokat fogalmazni;

– tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát tanítói segítséggel;

 – ismerje és alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát;

– tudjon folytatni számsorozatokat a felismert szabály alapján;

 • Számelmélet, algebra

 A tanuló:

– tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;

– helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint;

– tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni;

– ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét;

– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel;

– ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;

 – legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);

– tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

 • Függvények, az analízis elemei

– Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.

Geometria, mérések

A tanuló:

– ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat;

– ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú alakzatokat;

– ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során;

 • a tanult mértékegységeket (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) ismerje fel, és tudja az alapvető átváltásokat

– tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét tanítói segítséggel.

4. évfolyam Környezetismeret - A továbbhaladás feltételei

 

A tanuló

–          ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében

–          képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére;

–          képes legyen alapvető természeti jelenségek felismerésére és kép alapján történő megfogalmazására

–          értelmezi a hagyományok szerepét,

–          képes a tanult élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;

–          képes egy természetes életközösség bemutatására,

–          képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismer néhány fő kulturális és természeti értéket és hazánk fő tájegységeit meg tudja nevezni

 • tájékozódjon a domborzati térképen
 • a feladatlap min. teljesítési szintje: 40 %

 

4. évfolyam Ének-Zene - A továbbhaladás feltételei

-A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt. A népdalokat csokorba szedve is énekelheti.

- Képes legyen ritmussort alkotni 3/4-es és 4/4-es ütemben.

-A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps,kézjel, betűkotta).

Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról.

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltassa meg.

A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja.

Etika

Szóbeli vizsga

Az életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, legyen tisztában a legfontosabb személyi adataival.

Érezze a család fontosságát, tudja elhelyezni magát a családja kapcsolatrendszerében.

Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának és lássa át társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki.

A beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás elemi szabályait, a partner személyét figyelembe véve különböző beszédmódokat tudjon alkalmazni.

Legyen képes átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

Érezze a hagyományok közösségmegtartó szerepét.

Tudja megkülönböztetni a valóságos és a virtuális világot a korosztályának megfelelően.

4. osztályos technika tantárgy minimum követelménye

A hétköznapokban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján.

Az egészséges életmód elemi szabályinak ismerete.

A környezeti kultúra értékeinek ismerete és megóvása.

- Jártasság a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak alkalmazásában.

- Ismerje a méréshez szükséges eszközöket, munkája során használja azokat.

- Tudjon egyszerű tárgyakat elkészítése mintakövetéssel.

- Törekedjen a munkaeszközök balesetmentes használatára.

- Aktív részvételre és együttműködésre való törekvés a tevékenységek megvalósítása során.

- Tudatosan törekedjen munka közben a rend és a tisztaság megőrzésére.

- Ismerje az ésszerű takarékosság elvét és lehetőség szerint munkája során alkalmazza.

Vizuális nevelés minimum követelményei a 4. évfolyamon

Vizuális kifejezés:

 • Képes a vizuális megfigyelésre, mely során a személyes emlékből származó tapasztalatokat használja fel. Képes ezek megjelenítésére különböző technikákkal.
 • Fel tudja ismerni a színek hangulati hatását és ezt alkalmazni tudja az egyéni sínválasztásban.
 • Rendelkezik alapvető kompozíciós és térábrázoló képességgel.

Vizuális kommunikáció:

 • Képes a környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások azonosítására, vizuális megfigyelésére, értelmezésére, a tapasztalatok és információk rögzítésére szöveg és kép segítségével.
 • Képes egy valós vagy képzeletbeli dolog számára plakát, szórólap tervezésére, kivitelezésére a betű, kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából.
 • Meg tudja figyelni és értelmezni az emberi gesztusokat, testnyelvi jelzéseket. Az összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségével képes ezt megjeleníteni.
 • Felismeri és beazonosítja a bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegeket (pl. televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok), felidézi saját médiaélményeit és megjeleníti azokat.
 • Képes saját érzelmek felismerésére és képi kifejezésére.

Testnevelés minimumszint 4. évfolyam

a tanuló tudjon:

 • Futni 5 percen keresztül megállás nélkül
 • Rajtgyakorlatokat végrehajtani (álló, guggoló rajt)
 • Ismerje fel a vezényszavakat, rendgyakorlatokat tudjon végrehajtani
 • Alapvető gimnasztikai alapformákat hajtsa végre pontosan
 • Tudjon gurulóátfordulást végrehajtani előre és hátra ( az utóbbit ha nem megy, segítséggel)
 • Tudjon kúszni, mászni, támaszkodni, függeszkedni
 • Mozgásmintákat tudjon reprodukálni
 • Tudjon labdát vezetni helyben és mozgás közben
 • Hajtsa végre pontosan az egykezes átadást, átvételt
 • Tudjon távolt ugrani helyből és guggolótechnikával
 • Tudjon kislabdát hajítani.helyből
 • Vegyen részt a testnevelési játékokban
 • Legyen képes a szabályokat követni és betartani.

 

Esemény naptár

Naptár

2022. május 24. kedd  22. hét

Névnapok ma:

Eszter

Névnapok holnap:

Orbán

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Máj
24
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
25
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
26
Tanulmányi kirándulás
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola