Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény 3. évfolyam

Minimum követelmény 3. évfolyam

MAGYAR IRODALOM

minimum szint 3. évfolyam:

 - egy oldal terjedelmű szépirodalmi, fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő szöveg néma olvasása

 - a megértés bizonyítása szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával / 40 %-ban

 - megnevezi a szereplőket, azonosítja a történet idejét, és helyszínét, cselekményelemek sorrendjét helyesen állapítja meg

- memoriter szöveghű elmondása ( Választható: Petőfi S.: Füstbement terv, Petőfi S.: Nemzeti dal 1-4. versszak)

 - egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal

- ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasása

 - hat-nyolc értelmes, összefüggő mondat írása megadott vagy választott témáról képek alapján

- hármas tagolás alkalmazása

 

Magyar nyelv

- a tulajdonnevek nagybetűvel való kezdése

- a mondatok helyesírására vonatkozó szabályok alkalmazása

 - az időtartam helyes jelölése a begyakorolt esetekben

- egyszerű szavak elválasztása önállóan

 - igék, főnevek, melléknevek felismerése és szófajának megnevezése, a megfelelő kérdőszó használatával

- a j hang helyes jelölése a tanult szófajokban

- a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítése

 - a szöveg mondatokra tagolása

 - írásmunkák elvégzése olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükséges tempóban

 - az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segédlettel

- minimum követelményszint: 40 % elérése

 

Minimum követelmények 3. évfolyam Matematika:

• Gondolkodási módszerek alapozása követelmények:

A tanuló tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;

 - ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;

- állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,;

- tudjon egyszerű nyitott mondatokat tanítói segítséggel

•             Számtan, algebra követelmények:

A tanuló tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.

- Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.

- Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.

- Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.

- Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.

 - Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.

- Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval).

- Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.

- Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával, tanítói segítséggel.

•             Geometria, mérés követelmények:

A tanuló ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.

 - Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.

 - Tudjon megoldani szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, 1, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc)-tanítói segítséggel

-  feladatlap min. teljesítési szintje: 40 %

Környezetismeret, 3. évfolyam:

Továbbhaladás feltételei:

 • A tanuló legyen képes a zöldterületen élő leggyakoribb élőlények felismerésére, megnevezésére, jellemzésére.
 • Vegye észre a növények és állatok sokrétű kapcsolatát, szimbiózisát, tudjon rá példát mondani.
 • Ismerje a növényi szervek feladatát. Vegye észre a növényi élet ciklusait.
 • Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő hőmérsékletre, fényre van szükség. Ismerje a növények és állatok legfontosabb hasonlóságait, lássa a táplálékok megszerzése közti különbséget.
 • Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.
 • Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek.
 • Tudja a mentők, rendőrök, tűzoltók telefonszámát, értesítési módjukat.
 • Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton.
 • Állapítsa meg helyesen az iránytű segítségével a fővilágtájakat.
 • Ismerje meg lakóhelyét, tudjon tájékozódni az arról készített térképen.
 • Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost.
 • Ismerje fel képekről Budapest nevezetességeit.
 • Legyen képes felfedezni a fővárosi és a vidéki élet közötti különbségeket.
 • Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét.
 • feladatlap teljesítési szintje: min.40 %

 

Etika

Szóbeli vizsga

Az életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, legyen tisztában a legfontosabb személyi adataival.

Érezze a család fontosságát, tudja elhelyezni magát a családja kapcsolatrendszerében.

Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának és lássa át társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki.

A beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás elemi szabályait, a partner személyét figyelembe véve különböző beszédmódokat tudjon alkalmazni.

Legyen képes átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

Érezze a hagyományok közösségmegtartó szerepét.

Tudja megkülönböztetni a valóságos és a virtuális világot a korosztályának megfelelően.

ÉNEK-ZENE                 3. osztály

 • A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt. A népdalokat csokorba szedve is énekelheti.
 • Képes legyen ritmussort alkotni 2/4-es és 4/4-es ütemben.
 • A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps, kézjel, betűkotta).
 • Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltassa meg.
 • A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja.

Minimum követelmény

3. osztály

Rajz

 • Tudja, mi az azonosság, hasonlóság.
 • Ismerje a fő- és mellékszíneket.
 • Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.
 • Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni.
 • Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.
 • Ismerjen néhány népművészeti technikát.
 • Legyen képes alkalmazni néhány technikát.
 • Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.
 • Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során.
 • Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát.

Technika

 • Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
 • A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
 • A hétköznapokon használatos anyagok felismerése.
 • Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel.
 • Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
 • Közlekedési szabályok betartása.

Testnevelés minimumszint 3. évfolyam

a tanuló tudjon:

 • Futni 4 percen keresztül megállás nélkül
 • Rajtgyakorlatokat végrehajtani (álló, guggoló rajt)
 • Ismerje fel a vezényszavakat, rendgyakorlatokat tudjon végrehajtani
 • Alapvető gimnasztikai alapformákat hajtsa végre pontosan
 • Tudjon gurulóátfordulást végrehajtani előre és hátra ( az utóbbit ha nem megy, segítséggel)
 • Tudjon kúszni, mászni, támaszkodni, függeszkedni
 • Mozgásmintákat tudjon reprodukálni
 • Tudjon labdát vezetni helyben és mozgás közben
 • Hajtsa végre pontosan az egykezes átadást, átvételt
 • Tudjon távolt ugrani helyből és guggolótechnikával
 • Vegyen részt a testnevelési játékokban
 • Legyen képes a szabályokat követni és betartani.

 

Esemény naptár

Naptár

2021. május 15. szombat  20. hét

Névnapok ma:

Zsófia

Névnapok holnap:

Botond, Mózes

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Máj
15
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
16
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
17
Nincs esemény
Nincs esemény
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola