Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény 2. évfolyam

Minimum követelmény 2. évfolyam

Minimum követelményszint 2. évfolyam végére

Magyar irodalom - Olvasás

A tanuló képes legyen:

 • ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására (szövegértés néma olvasással),

                   Néma szövegértő olvasásának minimum követelményszintje: 40%

 • kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására rövid mondatokban
 • tanult memoriterek szöveghű elmondására /Választható: Petőfi S.: Anyám tyúkja, József Attila: Altató, Petőfi Sándor: Itt van az ősz…/
 • szavak, szószerkezetek,rövid mondatok néma és hangos olvasására, minimum a szavak szintjén olvasó.
 • olvasott szöveg tartalmának elmondására tanítói kérdésekre

 

 

Magyar nyelv-Írás

 

 • Szabályos betűalakításra és betűkapcsolásra a szavak, szókapcsolatok, mondatok és rövid szövegek írásakor.
 • Az íráshasználat normáinak megtartására.
 • Elvárható tempójú írásra.
 • Két-három összefüggő mondat leírására másolással, tollbamondás után vagy emlékezetből. Minimum követelményszint: 40 %.
 • A mondat, a szó, a hang, a betű felismerésére és megnevezésére.
 • Az ábécé hangjainak felsorolására.
 • A betűrend használatára egyszerűbb gyakorlati feladatokban.
 • A hangok csoportosítására fajtájuk és időtartamuk szerint.(Rövid/Hosszú Magánhangzók, Mássalhangzók)
 • A szótagolás szabályszerűségeinek felismerésére.
 • A szótő felismerésére, a toldalékok jelölésére.
 • A toldalékos szavak felismerésére szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotására segítséggel
 • A -ba, -be, -ban, -ben ragos szóalakok helyes használatára és leírására.
 • A beszélői szándék felismerésére a kijelentő és a kérdő mondatokban.Megnevezésükre.
 • A j és ly használatára az ismert szókincs körében, legalább 40 % elérése.

Szabályismeret és alkalmazás:

 • az időtartam jelölésére;
 • a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok( segítséggel);
 • A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölésére, alkalmazására írásbeli feladatokban.
 • Mondatok szavakra bontására.

Matematika

- Adott szabályú sorozat folytatása.

- Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.

 - A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert tulajdonságokkal.

- A számok közötti kapcsolatok felismerése.

- Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban 100-as számkörben.

- A kisegyszeregy biztonságos ismerete.

- A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése.

 - Tagok felcserélhetőségének ismerete.

- Fordított műveletek alkalmazása.

- A műveletek közötti kapcsolatok felismerése.

- Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról.

- Egyszerű nyitott mondat megoldása tanítói segítséggel.

- Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tanítói segítséggel.

-  a feladatlap megoldásának minimum teljesítési szintje: 40 %

Minimum követelmények környezetismeret 2. osztály

Képességeinek megfelelően második osztály végén a tanuló:

 • tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni a tanult testrészeket.
 • ismerje és használja pontosan az előtte, mögötte, alatta, fölötte, mellette kifejezéseket.
 • ismerje iskolája nevét és pontos címét.
 • tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.
 • tudja helyes sorrendben felsorolni a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat és az évszakokat.
 • nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit és a hozzájuk tartozó hónapok neveit.
 • ismerje fel környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságát.
 • tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni kérdések segítségével.
 • mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit.
 • ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint ezek arányos fogyasztását egészsége érdekében.
 • ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat és azok elkerülésének módját.
 • legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a mérőeszközöket, tudja lejegyezni mérési eredményeit.
 • legyen képes megoldani az írásbeli feladatokat minimum 40%-ban.

 

Etika

Szóbeli vizsga

Az életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, legyen tisztában a legfontosabb személyi adataival.

Érezze a család fontosságát, tudja elhelyezni magát a családja kapcsolatrendszerében.

Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának és lássa át társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki.

A beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás elemi szabályait, a partner személyét figyelembe véve különböző beszédmódokat tudjon alkalmazni.

Legyen képes átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

Érezze a hagyományok közösségmegtartó szerepét.

Tudja megkülönböztetni a valóságos és a virtuális világot a korosztályának megfelelően.

Minimum követelmények ének-zene 2. osztály

 

Második osztály végén a tanuló legyen képes:

 • jó hangmagasságban egy dal eléneklésére emlékezetből.

(választható: Tik csak esztek, isztok; Méz,méz,méz; A tokaji szőlőhegyen; Cifra palota; Egyél libám; Még azt mondják; Mély erdőn, Kinyílt a rózsa; Hatan vannak a mi ludaink; Virágéknál ég a világ)

 • a választott dal éneklésére egyenletes mérő tapsolásával.
 • a tanult ritmikai elemek megnevezésére gyakorlónévvel.

(tá-negyed, titi-nyolcadpár, szün-negyed szünet, táá-félérték, szüün-félérték szünete)

 • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmus visszatapsolására.
 • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmusgyakorlat tapsolására segítséggel.
 • a tanult ritmusértékekkel kettes és négyes ütemek alkotására segítséggel.
 • egyszerű dallamfordulatok (sz,l,m,d) visszaéneklésére segítséggel.
 • a tanult szolmizációs hangok (sz,l,m,r,d) megnevezésére, kézjelének bemutatására.
 • felismerni és megnevezni képről a hegedűt, zongorát, trombitát.
 • a tanult fúvós és vonós hangszerek szétválogatására képek segítségével.

 

Kimeneteli követelmények 2. évfolyam:

 • Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
 • Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
 • Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
 • A felszerelés önálló rendben tartása.
 • A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
 • Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
 • A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
 • Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
 • Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.
 • Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése.
 • A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását).
 • A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.
 • Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése.
 • Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

Minimum követelmény:

 • Tudja, mi az azonosság, hasonlóság.
 • Legyen tisztában a beállítás tárgyainak arányával.
 • Tudja, mi a kontraszt.
 • Ismerje a fő- és mellékszíneket.
 • Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.
 • Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni.
 • Legyen jártas az eszköznélküli anyagalakításban.
 • Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.
 • Legyen képes egyszerű bábokat tervezni, megalkotni.
 • Ismerjen néhány népművészeti technikát.
 • Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni a közlekedés vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.
 • Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során.
 • Ismerje lakóhelyének legalább egy nevezetes műalkotását.
 • Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát.

 

Technika 2. évfolyam                                                                   

Követelmények:

 - Ismerjék az ember természetátalakító munkáját.

- Tartsák be a munkahelyi szokásokat, a csoportmunka szabályait.

- Ismerjék a vizsgált anyag tulajdonsága és felhasználhatósága közötti összefüggést.

- Legyenek képesek az elvégzendő munkához szükséges eszközök és szerszámok balesetmentes használatára.

- Legyenek képesek játékok, használati tárgyak megtervezésére (vázlatrajzok készítésére), elkészítésére a tanult műveletek alkalmazásával.

- Alkalmazzák a gyalogos közlekedés tanult szabályait.

- Alkalmazzák a tömegközlekedési eszközök használatára vonatkozó szabályokat.

 

Minimum követelmény:

 • Legyenek képesek az alapvető viselkedési normák szerint élni.
 • Maguk körül rendet tartani.
 • Az ember természetátalakító munkájának megismerése (lakóhely és lakótér).
 • Az anyagok tanult tulajdonságainak ismerete.
 • Az elvégzendő munkákhoz szükséges eszközök és szerszámok biztos, balesetmentes használata.
 • Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A rajzelemek helyes alkalmazása.
 • Egyszerű tervezés, építés.
 • A háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások megismerése és elmesélése.

Optimum követelmény:

 • Térérzékelés, konstruáló képesség fejlesztése.
 • Többféle megoldás keresése a tervezésben.
 • Méretarányok megfigyelése és alkalmazása.
 • Lényeges és lényegtelen ismérvek szétválasztása.
 • Játéktárgyak kialakítása, elkészítése egyre nagyobb önállósággal.
 • Összefüggések felfedezése tárgyak funkciója és anyagi tulajdonságaik között.
 • Az anyagokhoz és a készítendő munkadarabhoz megfelelő művelet tervezése, munkaeszköz megválasztása.
 • Feladattudat fejlesztése.
 • Veszélytudat kialakítása (a járművek használatával kapcsolatos veszélyhelyzetek ismerete).

Testnevelés minimumszint 2. évfolyam

a tanuló tudjon:

 • Tartós futás 3 percen keresztül megállás nélkül
 • Futómozgást kialakító feladatok, játékok végzése
 • Ismerje fel a vezényszavakat, rendgyakorlatokat tudjon végrehajtani
 • Alapvető gimnasztikai alapformákat hajtsa végre pontosan
 • Tudjon kúszni, mászni, támaszkodni, függeszkedni
 • Mozgásmintákat tudjon reprodukálni
 • Tudjon távolt ugrani helyből
 • Vegyen részt a testnevelési játékokban
 • Legyen képes a szabályokat követni és betartani.
 • Alakzatok gyors felvétele és változtatása.
 • Játékos és határozott formájú szabad - társas- és kézi-szergyakorlatok végrehajtása
 • Gyors indulás különféle testhelyzetekből.
 • Az ütközések, baleset elkerülése a fogójátékokban és futás feladatokban, térnyerés a fogóval szemben.
 • Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban.
 • Távolba és célba dobás egy és két kézzel.
 • Egyszerű támasz, függő- és egyensúly gyakorlatok végrehajtása.
 • Labdás feladatok.

 

Esemény naptár

Naptár

2022. május 24. kedd  22. hét

Névnapok ma:

Eszter

Névnapok holnap:

Orbán

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Máj
24
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
25
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
26
Tanulmányi kirándulás
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola