Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény 1. évfolyam

Minimum követelmény 1. évfolyam

Minimum követelményszint 1.osztály

Magyar irodalom

Olvasás:

 • Értse az egyszerű utasításokat, szóbeli közléseket
 • Tudjon helyesen köszönni, kérni, megköszönni
 • Ismerje fel a betűket
 • Legyen képes a betűk összeolvasására szótagoló olvasással
 • Felkészülést követően lassú folyamatossággal tudjon egy tankönyvi nehézségű szöveget felolvasni
 • Képes legyen egy rövid hallott vagy olvasott szöveg tartalmát képek segítségével elmondani
 • Tankönyvi nehézségű szöveg megértésére legyen képes néma olvasással
 • Tudjon a szöveg tartalmára irányuló kérdésekre válaszolni, egyszerű feladatokat megoldani
 • Olvasási hibáit segítségadással javítsa
 • Képes legyen 1-2 rövid mondókát emlékezetből elmondani
 • Magyar nyelv

Írás:

 • Ismerje a betűelemeket
 • Ismerje a magyar ábécé betűinek írott alakjait
 • Rövid szavakat, szókapcsolatokat, rövid mondatokat másoljon írott és nyomtatott mintáról
 • Jelölje a mondatkezdést nagybetűvel, a mondatzárást írásjellel
 • Ismerje a rövid-hosszú időtartam, és a j-ly jelölési módjait
 • Kiejtés szerinti rövid szavak , szókapcsolatok írása tollbamondással- a tanuló fejlettségi szintjének megfelelően
 • Képes legyen a j-ly helyes jelölésére a tankönyvből megismert szavak min. 40%-ban
 • Tapasztalat útján tudja megkülönböztetni a hangot, betűt, szótagot, szót, mondatot, szöveget
 • Legyen képes a tanuló saját nevének önálló, helyes leírására

1. osztály/ matematika

I. Gondolkodás

  –  tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni

  –  legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben)

  – legyen képes egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni;

II. Számtan, algebra

  –  tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint;

  –  biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben;

  –  Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs jelek alkalmazása. 

  –  képezzen egyszerű szabály alapján növekvő és csökkenő szám sorozatokat;

  –  ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben;

  –  ismerje fel a páros és páratlan számokat;

  –  tudja a számok szomszédjait;

  –  tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni;

  –  legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában;

  –  tudjon egyszerű szöveges feladatot lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel tanítói segítséggel.


III. Geometria, mérés

 –  legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával; (alatta, felette, mellette…)

  –  ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört;

 • a fenti, megjelölt tematikus egységek követelményeinek alkalmazása a kiadott feladatlapon : minimum teljesítés: 40 %

                                 környezetismeret 1. osztály

Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló:

 • tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit.
 • tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban.
 • ismerje iskolája nevét és pontos címét.
 • tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.
 • tudja helyes sorrendben felsorolni a hét napjait, a hónapokat és az évszakokat.
 • tudja megnevezni a napszakokat képek segítségével.
 • tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával szóban és rajzban.
 • konkrét esetekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni.
 • ismerje fel a lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit.
 • tudja szétválogatni az állatokat és a növényeket.
 • az állatok közül tudja megkülönböztetni az emlősöket, madarakat és rovarokat.
 • tudja megoldani az írásbeli feladatokat minimum 40%-ban.

 

Etika

Szóbeli 

Az életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, legyen tisztában a legfontosabb személyi adataival.

Érezze a család fontosságát, tudja elhelyezni magát a családja kapcsolatrendszerében.

Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának és lássa át társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki.

A beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás elemi szabályait, a partner személyét figyelembe véve különböző beszédmódokat tudjon alkalmazni.

Legyen képes átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

Érezze a hagyományok közösségmegtartó szerepét.

Tudja megkülönböztetni a valóságos és a virtuális világot a korosztályának megfelelően.

                                          ének-zene 1. osztály

Első osztály végén a tanuló legyen képes:

 • jó hangmagasságban egy dal eléneklésére emlékezetből.

(választható: Hajlik a meggyfa; Kék selyemkendő; Én kis kertet; Körtéfa; Mit játsszunk lányok?; Csíp, csíp, csóka; Iglice, szívem; Fehér liliomszál; Kis kece lányom; Elvesztettem zsebkendőmet)

 • a választott dal játékának eljátszására.
 • egyenletes mérő tapsolásával egy mondóka elmondására segítséggel.

(választható: Ecc, pecc, kimehetsz; Erre kakas; Antanténusz)

 • a tanult ritmikai elemek megnevezésére gyakorlónévvel.

(tá-negyed, titi-nyolcadpár, szün-negyed szünet)

 • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmus visszatapsolására.
 • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmusgyakorlat tapsolására segítséggel.
 • a tanult ritmusértékekkel kettes ütemek alkotására segítséggel.
 • egyszerű dallamfordulatok (sz,l,m) visszaéneklésére segítséggel.
 • a tanult szolmizációs hangok (sz,l,m,d) megnevezésére, kézjelének bemutatására.
 • felismerni és megnevezni képről a hegedűt, zongorát, trombitát.

Rajz és vizuális nevelés 1-2. évfolyam követelményrendszere

 

Kimeneteli követelmények 1. évfolyam:

 • Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
 • Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
 • Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
 • A felszerelés önálló rendben tartása.
 • A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
 • Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
 • A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
 • Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
 • Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.
 • Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását).
 • A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.
 • Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése.
 • Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

                               Minimum követelmény:

 • Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni.
 • Ismerkedjen meg a természet és az ember alkotta jelekkel.
 • Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb).
 • Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét.
 • Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni.
 • Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására.
 • Fejlődjön esztétikai érzéke.
 • Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni.
 • Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés).
 • Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör.

                                    Technika 1. évfolyam

Célok és feladatok:(1-2. évfolyamra vonatkozóan)

– A technika tantárgy tanításának célja, hogy hozzájáruljon a kisiskolások teljes személyiségformálásához, modern technikai szemléletmódjuk kialakításához.

 – A megismerő-, cselekvő- és kommunikációs képességek együttes fejlesztésével alapozza meg a technikai műveltségüket, fejlessze kézügyességüket, készítse fel őket a biztonságos közlekedésre, a kulturált közlekedési magatartásformák elsajátítására, a vészhelyzetek elkerülésére, egészségük tudatos megóvására és az önellátásra.

– Kiemelten fejlessze a tanulók azon képességeit, amelyek lehetővé teszik a technikai környezetükben történő tájékozódást, annak elemzését, a változások és a fejlődés megértését, a technikai problémák felismerését és megoldását.

 – A természetes gyermeki kíváncsiságra alapozva a gyermekek megismertetése a természet közeli életmódhoz szükséges ismeretekkel, illetve egy-egy kézműves mesterség alapfogásaival.

Követelmények:

– Ismerjék fel a technika szükségességét, hasznát, hátrányait és veszélyeit.

– Figyeljék meg és elemezzék a technikai környezetet megadott vagy választott szempontok alapján, keressék az ok-okozati összefüggéseket.

– Ismerjék fel a technikai problémákat, keressék azok megoldási lehetőségeit.

– Ismerjék az iskolai tárgykészítő munka fő fázisait: előkészítő, kivitelező és befejező munkálatokat.

– Egyre nagyobb önállósággal vegyenek részt a technikai megoldások tervezésében, kivitelezésében, ellenőrzésében, tökéletesítésében és értékelésében.

– Munkavégzés közben tartsák be az elemi munkaszokásokat.

– Alkalmazzon a gyakorlatban az önálló tanulási szokásokat, módszereket.

– Egyre nagyobb biztonsággal vegyenek részt a gyalogos közlekedésben.

– Alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos kulturált magatartási szokásokat.

– Ismerjék az egészségmegőrzés elemi szabályait.

– Legyenek képesek az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenységre.

– Aktívan vegyenek részt a családi munkamegosztásban.

 

Minimum követelmény:

 • Tartsák be az elemi munkaszokásokat (helyes testtartás, rendet, balesetvédelmet).
 • Ismerjék a vizsgált anyagok érzékszervi tapasztalás során megismerhető tulajdonságait.
 • Legyenek képesek utánzással egyszerű játékok és használati tárgyak elkészítésére.
 • Tudják alkalmazni a gyalogos közlekedés legfontosabb szabályait.
 • Ismerjék, alkalmazzák a biztonságos és kulturált magatartásformákat a tömegközlekedési eszközök igénybevételekor.

Optimum követelmény:

 • Különböztesse meg a tanuló a természetes és az emberi alkotással létrehozott tereket, formákat.
 • Személyes igényeit, szükségleteit tudja megnevezni, a megvalósításában legyenek ötletei.
 • Rendelkezzen alapvető tervezési jártassággal algoritmus alapján.
 • A természetben és környezetében található lapszerű, vonalszerű anyagot tudja összehasonlítani érzékelhető tulajdonságaik alapján.
 • Tapasztalatai alapján válogassa szét, milyen célra, miért, milyen feltételek mellett, milyen műveletek során, milyen eszközökkel lehet a megismert anyagot felhasználni.
 • Fokozott önállósággal készítsenek egyszerű játékokat, hasznos tárgyat, ajándékot.
 • Vigyázzon munkahelyének rendjére, öltözete tisztaságára.
 • Biztonsággal közlekedjen járdán és úttesten, ismerje a forgalomirányítás jelzéseit.

 

                                          Testnevelés minimumszint 1. évfolyam

a tanuló tudjon:

 • Tartós futás 2 percen keresztül megállás nélkül
 • Futómozgást kialakító feladatok, játékok végzése
 • Ismerje fel a vezényszavakat, rendgyakorlatokat tudjon végrehajtani
 • Alapvető gimnasztikai alapformákat hajtsa végre pontosan
 • Tudjon kúszni, mászni, támaszkodni, függeszkedni
 • Mozgásmintákat tudjon reprodukálni
 • Tudjon távolt ugrani helyből
 • Vegyen részt a testnevelési játékokban
 • Legyen képes a szabályokat követni és betartani.
 • Alakzatok gyors felvétele és változtatása.
 • Játékos és határozott formájú szabad - társas- és kézi-szergyakorlatok végrehajtása
 • Gyors indulás különféle testhelyzetekből.
 • Az ütközések, baleset elkerülése a fogójátékokban és futás feladatokban, térnyerés a fogóval szemben.
 • Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban.
 • Távolba és célba dobás egy és két kézzel.
 • Egyszerű támasz, függő- és egyensúly gyakorlatok végrehajtása.
 • Labdás feladatok.

 

Esemény naptár

Naptár

2021. május 15. szombat  20. hét

Névnapok ma:

Zsófia

Névnapok holnap:

Botond, Mózes

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Máj
15
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
16
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
17
Nincs esemény
Nincs esemény
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola